Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych i układów transmisji danych pomiarowych do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Enea Operator oraz zasady TPA wraz z projektami technicznymi dla 6 obiektów stacji pomp będących w eksploatacji Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. (Chyrzyno, Świniary, Gaj, Warniki I, Polichno Stare, Gostkowice)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • Województwo: brak
 • Adres: 61-003 Poznań, ul. Chlebowa
 • Telefon/fax: tel. +48(61)8567700 , fax. +48(61)8525731
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  ul. Chlebowa 4/8
  61-003 Poznań, woj. brak
  tel. +48(61)8567700, fax. +48(61)8525731
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.rzgw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych i układów transmisji danych pomiarowych do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Enea Operator oraz zasady TPA wraz z projektami technicznymi dla 6 obiektów stacji pomp będących w eksploatacji Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. (Chyrzyno, Świniary, Gaj, Warniki I, Polichno Stare, Gostkowice)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonanie wizji lokalnej w każdym obiekcie stacji pomp wymienionym w wykazie obiektów w celu zdobycia niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości wszystkich prac niezbędnych do wykonania. Wizja lokalna może się odbyć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów będzie Pan Piotr Ruszczak, nr tel. 604 107 425 2. Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasad TPA i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. 3. Przedłożenie uzgodnionego projektu Zamawiającemu po 1 egz. dla każdej ze stacji pomp 4. Wykonanie prac montażowych układów pomiarowych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej w ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. oraz u zamawiającego. 5. Wykonanie wymaganych przepisami badań odbiorowych i prac kontrolno- pomiarowych oraz sporządzenie protokołów z tych prac. 6. Przeprowadzenie rozruchu i doprowadzenie do odbioru układów pomiarowo – rozliczeniowych przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu z certyfikatami wbudowanych urządzeń, wykonanymi niezbędnymi pomiarami i protokołami odbioru prac z Enea Operator. Szczegółowe informacje znajdują się w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ. 7. Informacje dodatkowe. Zamawiający, nie określa wymagań dotyczących zatrudnienia (zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp) przez Wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, ponieważ zdaniem Zamawiającego, charakter czynności wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną