dowożenie uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 87 im. Stefana Żeromskiego Przedszkole nr 192 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 87 im. Stefana Żeromskiego Przedszkole nr 192
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-062 Poznań, ul. Leszka
 • Telefon/fax: tel. 61 876 80 79 , fax. 61 876 80 79
 • Data zamieszczenia: 2019-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 87 im. Stefana Żeromskiego Przedszkole nr 192
  ul. Leszka 42
  61-062 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 876 80 79, fax. 61 876 80 79
  REGON: 24595400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dowożenie uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dowożenie uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu. Zgodnie z opracowanym przez zamawiającego szacunkiem wyjściowym dzienna liczba uczniów do przewozu (rozumianego jako przywóz na trasie dom ucznia - szkoła i następnie odwoź na trasie szkoła - dom ucznia) wyniesie około 35 osób, a łączna ilość kilometrów wyniesie (przybliżone zapotrzebowanie) 9 350 km (110 dni x 85 km na dzień) przez okres wykonywania usługi (wszystkie dni powszednie od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt). Dowożenie uczniów odbywać się będzie zgodnie z ustawa o systemie oświaty. Opiekunów zatrudni Wykonawca. Opiekunowie muszą mieć zapewnione miejsce przy dzieciach, którymi się opiekuje. Jeżeli dzieci nie ma w pojeździe opiekun może siedzieć obok kierowcy. Opiekunami muszą być osoby posiadające przeszkolenie z zakresu BHP, pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz posiadające kurs z zakresu opiekuna dzieci podczas przewozu. Dzienna ilość pracy 1 opiekuna wynosi 4 h. Opiekun ma obowiązek przy przywiezieniu dziecka do szkoły zaprowadzić dziecko do świetlicy i oddać w ręce nauczyciela świetlicy, przy odwożeniu zaś odebrać dzieci od nauczyciela świetlicy. Zmawiający przewiduje, że do obsługi przewozu dzieci niezbędnych będzie 2 opiekunów i taką właśnie ilość opiekunów należy przyjąć do wyceny przedmiotowej usługi. Łączna ilość godzin pracy opiekunów wyniesie (przybliżone zapotrzebowanie) 880 godzin (110 dni x 4 h x 2 opiekunów) przez okres wykonywania usługi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60115000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną