„Instalacja fotowoltaiczna na budynku Hali Sportowej Politechniki Poznańskiej”

Politechnika Poznańska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-965 Poznań, Pl. M. Skłodowskiej-Curie
 • Telefon/fax: tel. 616 653 538 , fax. 616 653 738
 • Data zamieszczenia: 2019-03-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Poznańska
  Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
  60-965 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616 653 538, fax. 616 653 738
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.put.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Instalacja fotowoltaiczna na budynku Hali Sportowej Politechniki Poznańskiej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadnia pt. „Instalacja fotowoltaiczna na budynku Hali Sportowej Politechniki Poznańskiej” Celem inwestycji jest zwiększenie udziału pozyskanej energii z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w bilansie energetycznym kampusu Politechniki Poznańskiej. W ramach projektu planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu budynku Hali Sportowej Politechniki Poznańskiej. Źródła zasilania w postaci elektrowni fotowoltaicznych przełożą się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z zaopatrzeniem obiektów w energię elektryczną. Montaż instalacji OZE pozwoli na zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych związków i substancji co przełoży się na lepszą jakość powietrza, dodatkowo zwiększeniu ulegnie efektywność energetyczna budynków, a także zwiększeniu ulegnie bezpieczeństwo energetyczne obiektów. Zakres inwestycji obejmuje instalację fotowoltaiczną na dachu budynku Hali Sportowej Politechniki Poznańskiej (HSPP) o planowanej mocy szczytowej 148,5kWp. Budynek użyteczności publicznej, przeznaczony na potrzeby sportu - Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej (HSPP), zlokalizowany jest na działce nr 18/6 oraz części działek nr 18/3, 18/11, 12/2, 12/4 , obręb Śródka, dzielnica Śródmieście, teren tzw. Kampus ”Warta”. Obszar położony jest między ulicami Kórnicką, Piotrowo, drogą wewnętrzną P.P. i planowanym bulwarem nadwarciańskim. Współrzędne budynku: szerokość geograficzna: 52,403° N, długość : 16,948 °E. Część dachu Hali Sportowej Politechniki Poznańskiej ograniczona przez system asekuracji oraz ściany osie 1a i 11 – obszar o wymiarach ok. 26 m x 56 m, o łącznej powierzchni ok. 1450 m2, przeznaczona została do wykorzystania na cele instalacji PV. Wszystkie szczegółowe dane techniczne znajdują się w części II SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną