Kompleksowa organizacja stoiska na Międzynarodowych Targach Nieruchomości Expo Real 2019 w Monachium, Niemcy.

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Poznań
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa organizacja stoiska na Międzynarodowych Targach Nieruchomości Expo Real 2019 w Monachium, Niemcy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa zabudowy stoiska targowego dla Miasta Poznania o powierzchni 30 m2 wraz z wyposażeniem, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu graficznego, zgodnie z wymaganiami opisanymi poniżej: 1) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 3 odrębnych projektów graficznych stoiska targowego (odrębnych koncepcji rozplanowania, kolorystyki i zabudowy) wraz z opisem, które muszą uwzględniać logotyp Miasta Poznania oraz logotyp Metropolii Poznań zgodne z identyfikacją wizualną Miasta Poznania. Projekty stoiska muszą być złożone w wersji papierowej w formacie wydruku kolorowego A4. Dodatkowo w celu ułatwienia oceny ofert Zamawiający prosi o dołączenie wersji elektronicznej na płycie CD w pliku podglądowym formacie .pdf. 2) W projekcie stoiska musi być uwzględnione miejsce na: a) co najmniej 1 ekran LED płasko ekranowy o wymiarach nie mniejszych niż 36” (urządzenia dostarcza Wykonawca), b) interaktywny stół z ekranem dotykowym (szacowany rozmiar: 140x84x86cm – urządzenie jest własnością Zamawiającego). Ponadto w projekcie należy uwzględnić miejsce na materiały promocyjne Miasta, miejsce do rozmów oraz zaplecze kuchenno-magazynowe i bar. 3) Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystania wysokiej jakości materiałów, posiadających odpowiednie atesty obowiązujące w całej Unii Europejskiej oraz spełniających wymogi techniczne określone przez targi Expo Real Monachium. 4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zabezpieczonej i opakowanej zabudowy stoiska wraz z wyposażeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 5) Wykonawca zobowiązany jest do zamówienia dostępu do energii elektrycznej oraz pokrycia kosztów jej zużycia. 6) Wykonawca zobowiązany jest wykonać niezbędne przyłącza elektryczne, wodno-kanalizacyjne, oświetlenie, gniazdka elektryczne, ustawienie mebli oraz wyposażenie stoiska wystawienniczego. 7) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia podłogi (panele) oraz zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem i zabrudzeniem do czasu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 8) Wykonawca zobowiązany jest do demontażu stoiska oraz usunięcia ze stoiska wszelkich dostarczonych przez Wykonawcę rzeczy niezwłocznie po zakończeniu imprezy targowej (nie później niż następnego dnia po zakończeniu imprezy targowej). 9) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyposażenia zaplecza kuchenno-magazynowego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Umowy. 10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi stoiska, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do Umowy. 11) Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia kuchni i baru w produkty spożywcze, zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Umowy. 12) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi technicznej w czasie eksploatacji stoiska. 13) Wykonawca zobowiązany jest do transportu materiałów promocyjnych Zamawiającego (w szczególności stołu interaktywnego w skrzyni transportowej o wymiarach 125x90x32 cm), ulotek promocyjnych Miasta oraz gadżetów promocyjnych (około 5 kartonów) spod adresu Zamawiającego, wskazanego przed transportem ww. przedmiotów, na teren targów w Monachium w ustalonym terminie przed rozpoczęciem targów Expo Real 2019 oraz po zakończeniu targów do dostarczenia wszystkich pozostałych (niewydanych) materiałów z powrotem pod adres Zamawiającego, w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu targów. 14) Użyte do realizacji zlecenia elementy zabudowy i wyposażenia po zakończeniu imprezy targowej pozostają własnością Wykonawcy. 15) Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy oryginałów utworów oraz oświadcza, iż przenosi bezpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tych utworów, bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych, do wykorzystania na wszelkich polach eksploatacji, a także, również bezpłatnie, autorskie prawa zależne i wyraża, także bezpłatnie, zgodę na niewykonywanie nadzoru autorskiego nad autorskimi prawami osobistymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79950000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną