Kontrole budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Kole

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • Województwo: brak
 • Adres: 61-003 Poznań, ul. Chlebowa
 • Telefon/fax: tel. +48(61)8567700 , fax. +48(61)8525731
 • Data zamieszczenia: 2019-10-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  ul. Chlebowa 4/8
  61-003 Poznań, woj. brak
  tel. +48(61)8567700, fax. +48(61)8525731
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.rzgv.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kontrole budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Kole
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych (budowle piętrzące- jazy, zastawki, przepusty z piętrzeniem oraz pompownie zgodnie z art. 62.1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - okresowa kontrola pięcioletnia) , obejmującej swoim zakresem sprawdzenie stanu technicznego. Po kontroli obiektu w terenie należy sporządzić protokół z kontroli . W protokole należy opisać stan techniczny obiektu budowlanego (wg skali: nieodpowiedni, dostateczny, dobry, brak oceny) i jego przydatności do dalszego użytkowania, należy odnieść się do estetyki obiektu i jego otoczenia (utrzymanie obiektu). Określić stan bezpieczeństwa wg skali: nie zagraża, może zagrażać, zagraża. 1. Kontrola winna obejmować: a) stan techniczny konstrukcji betonowej budowli (w oparciu o badania wykonane metodą nieniszczącą) oraz oceny wzrokowej (zmiany stanu powierzchni betonu, ewentualne przecieki i odkształcenia budowli), b) stan umocnień skarp i dna na ponurze i poszurze (dla budowli piętrzących), c) stan zużycia elementów betonowych budowli, d) stan techniczny oraz działanie zamknięć i mechanizmów wyciągowych (przeprowadzić próby ruchowe), konserwacja (smarowanie powierzchni współpracujących mechanizmów oraz zabezpieczenie antykorozyjne), kontrola uszczelnień na zamknięciach i obudowach, e) stwierdzenie zamontowania urządzeń pomiarowych wysokości piętrzenia, f) budynki pompowni, działanie pomp oraz instalacji w pompowniach, i) wszystkie inne czynności umożliwiające określenie stanu budowli zgodnie z wymogami w zakresie kontroli zawartymi w ustawie Prawo Budowlane. 2. Protokoły należy wykonać w 2 egz. i załączyć do nich dokumentację zdjęciową obiektów, oraz wyniki badań nieinwazyjnych betonów konstrukcji budowli. Każde zadanie należy udokumentować na płycie CD (skany protokołów z załącznikami) - 2 szt. płyt CD na każdy obiekt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną