Kredyty krótkoterminowe

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Poznań
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2019-01-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kredyty krótkoterminowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa 2 kredytów krótkoterminowych odnawialnych w walucie polskiej w łącznej wysokości do 100 000 000,00 zł (słownie złotych: sto milionów 00/100). Środki z kredytu Zamawiający przeznaczy na pokrycie występującego w ciągu 2019 roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Poznania.Zamówienie zostało podzielone na dwie części: I część zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w kwocie do 50.000.000,00 zł przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu 2019 roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Poznania. Wartość I Części zamówienia wynosi: 147 123,00 zł II część zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w kwocie do 50.000.000,00 zł przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu 2019 roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Poznania. Wartość II Części zamówienia wynosi: 147 123,00 zł Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez tego samego Wykonawcę na jedną lub dwie części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną