Modernizacja budynku nr A wraz z zagospodarowaniem części terenu Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 107 im. Arkadiusza Fiedlera położonego przy ul. Dąbrowskiego 73 w Poznaniu

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 im. Arkadiusza Fiedlera ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 im. Arkadiusza Fiedlera
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-523 Poznań, ul. Dąbrowskiego
 • Telefon/fax: tel. +48618473156 , fax. +48618473156
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 im. Arkadiusza Fiedlera
  ul. Dąbrowskiego 73
  60-523 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618473156, fax. +48618473156
  REGON: 63420739700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku nr A wraz z zagospodarowaniem części terenu Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 107 im. Arkadiusza Fiedlera położonego przy ul. Dąbrowskiego 73 w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku nr A wraz z zagospodarowaniem części terenu Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 107 im. Arkadiusza Fiedlera położonego przy ul. Dąbrowskiego 73 w Poznaniu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówieni, określonym w załączniku nr 2 do specyfikacji. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: a) Projekt wykonawczy (branża: architektura, elektryczna, sanitarna), b) Projekt budowlany, c) Program prac konserwatorskich, d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża: architektura, elektryczna, sanitarna), e) Przedmiar robót (branża: architektura, elektryczna, sanitarna) - jako element pomocniczy, f) Decyzja Prezydenta Miasta Poznania nr 1640/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. pozwolenie na budowę, g) decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 627/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze zespołu urbanistyczno-architektonicznych wpisanych do rejestru zabytków wraz ze zmianą (decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 213/2019 z dnia 4 listopada 2019 r.), h) Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nr 244/2019 z dnia 15 lipca 2019 r., i) Decyzja Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 lipca 2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną