Modernizacja budynku przy ul. Jeżyckiej 6 w Poznaniu

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-770 Poznań, ul. Matejki
 • Telefon/fax: tel. 61 8964800; 8694801 , fax. 61 8694809
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
  ul. Matejki 57
  60-770 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8964800; 8694801, fax. 61 8694809
  REGON: 30253813100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku przy ul. Jeżyckiej 6 w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji budynku przy ul. Jeżyckiej 6 w Poznaniu. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania robót modernizacyjnych zgodnie z dokumentami udostępnionymi Wykonawcy w procedurze o udzielenie niniejszego zamówienia. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Dokumentacja projektowa została udostępniona na stronie Zamawiającego wraz z Specyfiką Techniczną Wykonania i Odbioru oraz z wszelkimi Pozwoleniami, uzgodnieniami, ustaleniami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45450000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną