Modernizacja dachów szpitala w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego
 • Telefon/fax: tel. 616 654 310, , fax. 616 631 088
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ
  ul. Szamarzewskiego 62
  60-569 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616 654 310, , fax. 616 631 088
  REGON: 63125036900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wcpit.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dachów szpitala w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia polegać będzie na pracach i czynnościach prowadzących do wykonania kompletnego i optymalnie funkcjonującego systemu orynnowania, zbierania i rozprowadzenia wód opadowych, szczelnego pokrycia dachowego wraz z wszystkimi obróbkami i zwieńczeniami i zabezpieczeniami, odnowieniem i modernizacją kominów, nowymi wyprawami tynkarskimi kominów oraz systemu ich zwieńczenia, wykonaniu nowych elementów odpowietrzenia powyżej konstrukcji dachu oraz jaki i kompletnego systemu komunikacji pionowej między dachami poszczególnych budynków zlokalizowanych na terenie Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu im. Eugenii i Janusza Zeylandów przy ul. Szamarzewskiego 62. Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia o zakończeniu robót dokumentację powykonawczą określoną w PFU.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną