MODERNIZACJA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH POŁOŻONYCH PRZY BUDYNKU UL. SŁUPSKA 62 W POZNANIU

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-777 Poznań, Woźna
 • Telefon/fax: tel. 618 517 288, , fax. 618 517 288
 • Data zamieszczenia: 2019-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
  Woźna 12
  61-777 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 517 288, , fax. 618 517 288
  REGON: 27790200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wmn.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH POŁOŻONYCH PRZY BUDYNKU UL. SŁUPSKA 62 W POZNANIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: 4.1.1 Remoncie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50 cm oraz 30x30 cm. 4.1.2 Ręcznym zdemontowaniu kostki sześciokątnej 35x35x15cm. 4.1.3 oczyszczeniu i posegregowaniu trylinki oraz usunięciu warstwy podbudowy na głębokość ok 15 cm i zagęszczeniu podłoża gruntowego. 4.1.4 Wykonaniu podbudowy z betonu BID (C8/10) grubości -15cm. 4.1.5 Ułożeniu na betonowej podbudowie wcześniej oczyszczonej trylinki na warstwie podsypki piaskowej. 4.1.6 Z uwagi na zły stan techniczny zdemontowaniu oporników betonowych. 4.1.7 Ułożeniu nowych oporników na ławie betonowej. Oporniki grubości 8 cm. 4.1.8 Zdemontowaniu paneli ogrodzeniowych. Rozebraniu uszkodzonych, rozwarstwionych słupków betonowych, a w ich miejscu wykonaniu nowych betonowych. Zamontowaniu paneli ogrodzeniowych z demontażu. 4.1.9 Rozebraniu ścianek oporowych oraz stopni z elementów betonowych i z lastriko. Wykonaniu nowych ścianek oporowych oraz podbudowy betonowej pod stopnie. Ułożeniu na podbudowie prefabrykowanych elementów betonowych np. POZ BRUK Stopni PRESSTONE lub równoważnych. 4.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1 i 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną