Modernizacja progu nr 1 poniżej zapory czołowej zbiornika wodnego Jeziorsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • Województwo: brak
 • Adres: 61-003 Poznań, ul. Chlebowa
 • Telefon/fax: tel. +48(61)8567700 , fax. +48(61)8525731
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  ul. Chlebowa 4/8
  61-003 Poznań, woj. brak
  tel. +48(61)8567700, fax. +48(61)8525731
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.rzgv.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja progu nr 1 poniżej zapory czołowej zbiornika wodnego Jeziorsko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych tj. remontu progu nr 1 na rz. Warcie w ramach zadania pn. „Modernizacja progu nr 1 poniżej zapory czołowej zbiornika wodnego Jeziorsko” Celem planowanego zadania jest modernizacja progu nr 1 na rz. Warcie poprzez wykonanie robót remontowych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego uszkodzonych elementów konstrukcyjnych budowli w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji obiektu. Prace będą polegały na usunięciu uszkodzeń budowli spowodowanych działaniem wód powodziowych mających miejsce w ostatnich latach, szczególnie tej o największym obserwowanym dotychczas zrzucie wody ze zbiornika (Q=360 m3/s) w maju i w czerwcu 2010 roku jak i również wezbarań w latach następnych. Realizacja przedmiotowych robót jest kontynuacją prac związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. w rejonie progów znajdujących się poniżej zapory czołowej Zbiornika Wodnego „Jeziorsko” realizowanych w 2011 r. w oparciu o ustawę z dn. 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2001 r. nr 87 poz. 906 z późn. zm.) oraz realizowanych w latach 2015-2016. Dokumentacja techniczna dotycząca robót remontowych na progu nr 1 opisująca przedmiot zamówienia obejmuje: − dokumentację opracowaną w 2011 r. przez Pracownię Melioracyjną MELIOPROJEKT, 98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 102. − aktualizację dokumentacji opracowaną roku 2017 przez Pracownię Melioracyjną MELIOPROJEKT, 98-200 Sieradz, ul. Paderewskiego 2A Zadanie p.n.: Usuwanie skutków powodzi z 2010 r. - remont progów poniżej zapory czołowej zbiornika Jeziorsko realizowane jest etapowo. W roku 2019 realizowane będzie zadanie pt.: „Modernizacja progu nr 1 poniżej zapory czołowej zbiornika wodnego Jeziorsko” Zamawiający (zgodnie z art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a lit. a-c ustawy) nakłada na wykonawcę lub podwykonawcę wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w przedmiarze robót czynności robotnika w zakresie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną