Modernizacja systemu Mitel MiVoice Mxone, Mitel MiContact Center Enterprise

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Poznań
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2020-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja systemu Mitel MiVoice Mxone, Mitel MiContact Center Enterprise
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja systemu Mitel MiVoice Mxone, Mitel MiContact Center Enterprise obejmująca: 1) Modernizację centrali telefonicznej Mitel MiVoice MXOne TSE ver. 6.3 SP3 a) Dostawę odnowienia subskrypcji oprogramowania dla systemu MiVoice MX-One do dnia 30 czerwca 2023. b) Dostawę 33 licencji migracyjnych z TDM do SIP c) Dostawę 30 telefonów IP, model podstawowy d) Dostawę 3 telefonów IP, model zaawansowany e) Dostawę 6 (sześciu) licencji Mobile Extension do centrali Mitel MXOne SP 6.3 wraz ze wsparciem producenta (SWA) na okres 3 lat f) Dostawę przełącznika zgodnego HPE 5130 48G PoE+ 4SFP+ 1-slot HI Switch lub o parametrach zgodnych z wymienionym typem przełącznika g) Dostawę komputera w obudowie All-in-One do zarządzania systemami łączności wraz z migracją ze starej stacji roboczej danych oraz oprogramowania h) Prace instalacyjne i konfiguracyjne w centrali Mitel MiVoice MXOne, w tym montaż telefonów we wskazanym przez zamawiającego miejscu wraz z dostawą kabli sieciowych LAN o długościach 3 i 5 m, wykonaniem kopii bezpieczeństwa wgraniem licencji sprawdzeniem poprawności działania centrali telefonicznej. Instalacja najnowszych poprawek (hotfix, service pack) do posiadanej przez Urząd Miasta Poznania wersji oprogramowania centrali telefonicznej Mitel. 2) Modernizację systemu Contact Center Mitel MiContact Center Enterprise poprzez: a) Integrację systemu miciCRM z systemem chatbot b) Dostawę rejestratora rozmów zapewniającego rejestrację połączeń brokerów (agentów callcenter) pracujących zdalnie (mobile extension). System musi być zintegrowany z działającym systemem miniCRM. Ilość licencji dla rejestracji agentów zdalnych 10. System należy zainstalować na maszynie (serwerze) wirtualnym należącym do zamawiającego. System należy skonfigurować oraz przetestować poprawność rejestracji rozmów poprzez zestawione testowo łącze VPN w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji określone został we wzorze umowy z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32552310-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną