Naprawa kładki dla pieszych w ul. Wilczak nad ul. Lechicką w Poznaniu

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-623 Poznań, Wilczak
 • Telefon/fax: tel. 616 477 200 , fax. 618 201 709
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
  Wilczak 17
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616 477 200, fax. 618 201 709
  REGON: 16252400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa kładki dla pieszych w ul. Wilczak nad ul. Lechicką w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na naprawie kładki dla pieszych w ul. Wilczak nad ul. Lechicką w Poznaniu oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi. W ramach naprawy przewidziano odcięcie fragmentu zdeformowanego dźwigara stalowego - dwuteownik HEB 800 oraz dwóch poprzecznic, łącznie z blachami węzłowymi oraz wstawienie nowego fragmentu dźwigara, odtworzenie blach węzłowych i wyciętych poprzecznic. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wprowadzić tymczasową organizację ruchu oraz podeprzeć konstrukcję kładki w sposób zabezpieczający jej stateczność w czasie wykonywania wszystkich czynności związanych z wymianą uszkodzonego fragmentu konstrukcji, a kładkę należy wyłączyć z eksploatacji. Konstrukcję należy zabezpieczyć antykorozyjnie metalizacją natryskową (powłoka cynkowa Zn o minimalnej grubości 200µm). Na powłokę cynkową należy nałożyć powłokę malarską epoksydowo-poliuretanową o grubości 260 µm. W ramach powyższego zadania należy naprawić uszkodzone balustrady, urządzenia dylatacyjne, ubytki betonu w biegach schodowych oraz w konstrukcji płyty pomostowej i biegów schodów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt 3 SIWZ nr ref. DZ.UOI.341.26.2020. Szczegółowy zakres robót budowlanych został opisany w projekcie wykonawczym pod nazwą „Ekspertyza stanu technicznego i projekt naprawy kładki dla pieszych w ul. Wilczak nad ul. Lechicką w Poznaniu” wykonanym przez Fundację Nauka dla Budownictwa (załącznik nr 2 do SIWZ), załączniku nr 3 (Specyfikacje Techniczne) oraz przedmiarze robót (załącznik nr 4 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną