Ochrona i dozór budynku Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej 26 wraz z terenem przyległym oraz budynku przy ul. Wawrzyniaka 40 wraz z terenem przyległym zabudowanym dwoma budynkami gospodarczymi.

Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-179 Poznań, ul. Kamiennogórska
 • Telefon/fax: tel. 0-61 65 85 171 , fax. 0-61 65 85 172
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
  ul. Kamiennogórska 26
  60-179 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 0-61 65 85 171, fax. 0-61 65 85 172
  REGON: 30070588900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.poznan-grunwald.sr.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona i dozór budynku Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej 26 wraz z terenem przyległym oraz budynku przy ul. Wawrzyniaka 40 wraz z terenem przyległym zabudowanym dwoma budynkami gospodarczymi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rodzaj zamówienia publicznego: usługa. Do udzielenia zamówienia zastosowano przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy. Numery klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79700000-1 – Usługi detektywistyczne i ochroniarskie 79710000-4 – Usługi ochroniarskie Przedmiotem zamówienia jest ochrona i dozór budynku Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej 26 wraz z terenem przyległym oraz budynku przy ul. Wawrzyniaka 40 wraz z terenem przyległym zabudowanym dwoma budynkami gospodarczymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera i precyzuje wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, oraz regulamin pełnienia służby ochrony – załącznik nr 7 do SIWZ. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności: a) wydelegowanie do realizacji przedmiotu zamówienia agentów ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadających ważną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony (Dz. U. 2017 r. poz. 1307 ze zm.), zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, b) wydelegowanie do realizacji przedmiotu zamówienia agentów ochrony posiadających aktualne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych do klauzuli „zastrzeżone” dla pracowników ochrony, zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, c) wyznaczenia osoby sprawującej nadzór nad wykonywaniem usługi ochrony i dozoru mienia (koordynatora usługi), zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), niebędącej jednocześnie agentem ochrony skierowanym do realizacji przedmiotowego zamówienia, która będzie utrzymywać stały kontakt z Zamawiającym, w szczególności za pośrednictwem telefonu komórkowego przez całą dobę w ciągu całego okresu obowiązywania umowy. Do obowiązków koordynatora usługi należało będzie przeprowadzanie kontroli realizacji usługi z jednoczesnym kontaktem osobistym w każdą środę tygodnia do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego oraz, w razie potrzeby, stawiennictwo na każde żądanie Zamawiającego, we wszystkich lokalizacjach objętych umową, mające na celu prawidłowe wykonywanie usługi; d) wyposażenie (na własny koszt) budynków Sądu przy ul. Kamiennogórskiej 26 i ul. Wawrzyniaka 40 w Poznaniu w System Kontroli Pracy Wartowników (dwa punkty kontroli obchodu wartownika na każdej kondygnacji), e) zabezpieczenie majątku trwałego i ruchomego, f) nadzorowanie powierzonego mienia celem zabezpieczenia obiektu przed kradzieżą, włamaniem, pożarem oraz innymi szkodami, g) niedopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony (w tym akwizytorów, osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających), h) powiadamianie Zamawiającego i Policji o aktach wandalizmu, i) systematyczny obchód obiektu przez agentów ochrony potwierdzany w Systemie Kontroli Pracy Wartowników, j) zapobieganie aktom wandalizmu, k) zapewnienie, w razie konieczności, interwencji pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadających ważną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony (Dz.U. 2017 r. poz. 1307) (grupa interwencyjna), w czasie nie dłuższym niż 20 minut od momentu zgłoszenia, l) obsługa centrali p-poż. znajdującej się w dyżurce w budynku przy ul. Kamiennogórskiej 26 i ul. Wawrzyniaka 40, m) obsługa systemu alarmowego znajdującego się w dyżurce w budynku przy ul. Kamiennogórskiej 26 i ul. Wawrzyniaka 40, n) obsługa monitoringu znajdującego się w dyżurce w budynku przy ul. Kamiennogórskiej 26 i ul. Wawrzyniaka 40, o) obsługa inspekcyjnych skanerów rentgenowskich RTG do prześwietlania bagażu oraz obsługa wolnostojących bramkowych detektorów metalu, znajdujących się w budynku Sądu przy ul. Kamiennogórskiej 26 i ul. Wawrzyniaka 40, p) wydawanie kluczy pracownikom Sądu oraz innym osobom upoważnionym do ich pobierania oraz dokonywanie stosownych zapisów w książce wydawania kluczy, w budynku Sądu przy ul. Kamiennogórskiej 26 i ul. Wawrzyniaka 40, q) udzielanie zainteresowanym, w godzinach pracy Sądu, informacji dotyczących czasu pracy i lokalizacji poszczególnych komórek organizacyjnych w budynku Sądu przy ul. Kamiennogórskiej 26 i ul. Wawrzyniaka 40, r) kontrolowanie terenu wewnątrz i na zewnątrz budynków Sądu przy ul. Kamiennogórskiej 26 i ul. Wawrzyniaka 40, s) nadzór nad prawidłowym parkowaniem pojazdów na parkingu Sądu przy ul. Kamiennogórskiej 26 i ul. Wawrzyniaka 40, t) dostarczenie i prowadzenie książki pełnienia służby w budynku Sądu przy ul. Kamiennogórskiej 26 i ul. Wawrzyniaka 40 w tym: wpisywanie informacji o objęciu dyżuru oraz wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia służby, dokonywanie adnotacji każdorazowo po codziennym obchodzie obiektu; wpisy w książce pełnienia służby powinny być wyraźne, ewentualne błędy skreślane w sposób umożliwiający odczytanie skreślonego tekstu i parafowane przez osobę która dokonała skreślenia. Książka pełnienia służby powinna być przechowywana w sposób uniemożliwiający do niej dostęp osób postronnych, u) przestrzeganie zasad należytego zachowania się na służbie oraz dbałość o swój wygląd zewnętrzny (jednolite, czyste umundurowanie), posiadanie w widocznym miejscu identyfikatora ze zdjęciem i nazwiskiem, v) ścisłe przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz innych przepisów i instrukcji obowiązujących u Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa, w) korzystanie z telefonu będącego na wyposażeniu posterunku ochrony wyłącznie do celów służbowych. Służba powinna być pełniona w następujący sposób: a) w budynku Sądu przy ul. Kamiennogórskiej 26: jeden agent ochrony – całodobowo, codziennie przez 366 dni w roku kalendarzowym, dodatkowo: dwóch agentów ochrony – w godzinach od 700 do 1800 w poniedziałki robocze oraz od 700 do 15ºº w pozostałe dni robocze, b) w budynku Sądu przy ul. Wawrzyniaka 40: jeden agent ochrony – całodobowo, codziennie przez 366 dni w roku kalendarzowym, dodatkowo: dwóch agentów ochrony – w godzinach od 700 do 1800 w poniedziałki robocze oraz od 700 do 15ºº w pozostałe dni robocze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79700000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną