Opracowanie dokumentacji na zabezpieczenie stopy wału Lutyni (odcinkowo w km 3+295-4+820) w bliskim sąsiedztwie rzeki na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • Województwo: brak
 • Adres: 61-003 Poznań, ul. Chlebowa
 • Telefon/fax: tel. +48(61)8567700 , fax. +48(61)8525731
 • Data zamieszczenia: 2019-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  ul. Chlebowa 4/8
  61-003 Poznań, woj. brak
  tel. +48(61)8567700, fax. +48(61)8525731
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://poznan.wody.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji na zabezpieczenie stopy wału Lutyni (odcinkowo w km 3+295-4+820) w bliskim sąsiedztwie rzeki na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usług pn.: „Opracowanie dokumentacji na zabezpieczenie stopy wału Lutyni (odcinkowo w km 3+295-4+820) w bliskim sąsiedztwie rzeki na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą” Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji na zabezpieczenie stopy wału Lutyni (odcinkowo w km 3+295-4+820) w bliskim sąsiedztwie rzeki na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą. W związku z wystąpieniem punktowych wyrw w skarpach rzeki Lutyni, odcinkowo w niewielkiej odległości koryta rzeki od stopy wału występuje możliwość niekontrolowanej ingerencji rzeki w korpus wału. W związku z powyższym należy wykonać szczegółową inwentaryzację omawianego odcinka oraz zaprojektować rozwiązania zabezpieczające korpus wału i rzekę Lutynia jak i dokonać kalkulację kosztorysową. Dokumentacja techniczna winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi normami oraz powinna spełniać kompletne opracowanie do ewentualnego występowania inwestora o pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie budowlane) i inne decyzje oraz zgłoszenia administracyjne. Opracowanie powinno obejmować : - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót , - Dokumentację techniczną , - Przedmiar robót oraz Kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów zadania Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną