„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej w Poznaniu””

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-831 Poznań, Plac Wiosny Ludów
 • Telefon/fax: tel. 618842010 , fax. 618666004
 • Data zamieszczenia: 2019-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
  Plac Wiosny Ludów 2
  61-831 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618842010, fax. 618666004
  REGON: 30268953900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pim.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej w Poznaniu””
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wskazanych czynności, dla inwestycji pn.: „Budowa wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej w Poznaniu” polegających w szczególności na opracowaniu: a) Koncepcji kierunkowej, zgodnie z wymogami wskazanymi w pkt. 2.4 OPZ, b) Projektu budowlanego i Wykonawczego, Specyfikacji technicznych wykonania i odbiory robót i przedmiaru robót z uwzględnieniem podziału inwestycji na odcinki, zgodnie z systematyką przyjętą w pkt. 2.3.1 OPZ, c) Uzyskania kompletu prawomocnych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych, zgodnie z systematyką przyjętą w pkt. 2.3.2. OPZ oraz o ile będą wymagane decyzji w ramach certyfikacji WE dla podsystemów strukturalnych. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie miedzy innymi: 1) Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym: • wniosek wraz z materiałami w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (KIP), • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli będzie wymagany przez organ). 2) Uzyskanie odstępstwa na czynności zakazane odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów (jeżeli będzie niezbędna). 3) Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów i w razie konieczności udzielanie wyjaśnień i składanie uzupełnień do wniosku w trakcie procedury na wezwanie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych (jeżeli będzie niezbędne). 4) Inwentaryzacja wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją. 5) Inwentaryzacja zieleni. 6) Mapy do celów projektowych. 7) Dokumentacja geotechniczna lub pełna dokumentacja geologiczno- inżynierskiej (jeżeli będzie niezbędne). 8) Analizy i prognozy ruchu i/lub analizy przepustowości skrzyżowań. 9) Uzyskanie zgłoszeń/decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym (jeżeli będzie wymagane niezbędne). 10) Uzyskanie pozwoleń wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym na prowadzenie badań archeologicznych i ratowniczych (jeżeli będzie wymagane). 11) Projekt budowlany – w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami – wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi oraz opracowanie wniosku, wraz z materiałami wymaganymi prawem, zezwalającego na realizację robót. Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży skutecznie do właściwego organu ww. wniosek (zgłoszenie / pozwolenie na budowę / ZRID) i uzyska prawomocna decyzję. 12) Projekt wykonawczy wraz z: • Projektem gospodarki zielenią, • Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB), • Przedmiarem robót wraz z wykazem robót, • zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. 13) Kosztorys ofertowy i inwestorski. 14) Projekty podziału nieruchomości. 15) Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikających z nich zmian projektu w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót objętych projektem. 16) Pozyskanie warunków technicznych oraz ostatecznych uzgodnień od wszystkich gestorów uzbrojenia podziemnego, zarządców poszczególnej infrastruktury oraz pozostałych interesariuszy (w tym jednostki miejskie), wskazanych przez Zamawiającego. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w załączonym Wzorze umowy oraz Załącznikach stanowiących Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia opisany wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 71.20.00.00-0 – Usługi architektoniczne i podobne CPV 71.22.00.00-6 – Usługi projektowania architektonicznego, CPV 71.24.20.00-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów CPV 71.24.80.00-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją CPV 71.30.00.00-1 – Usługi inżynierskie CPV 71.32.00.00-7 – Usługi inżynierskie w zakresie projektowania CPV 71.32.20.00-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną