Pełnienie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce - w formule „zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 5. w ramach Projektu pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku”

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-851 Poznań, ul. Zielona
 • Telefon/fax: tel. 618 593 430 , fax. 618 593 429
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
  ul. Zielona 8
  61-851 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 593 430, fax. 618 593 429
  REGON: 63128108000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zdp.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce - w formule „zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 5. w ramach Projektu pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce - w formule „zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 5. w ramach Projektu pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku”. Inwestycja jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 2. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 3. Zakres zamówienia: 1) Niniejsze zamówienie obejmuje nadzór inwestorski nad wykonaniem między innymi następujących podstawowych elementów drogi: - budowa ścieżek rowerowych i chodników, - budowa oraz przebudowa zjazdów, - budowa elementów odwodnienia, - likwidacja kolizji z urządzeniami obcymi / przebudowa infrastruktury technicznej. 2) Szczegółowy zakres robót zostanie określony w przygotowanej przez Wykonawcę robót dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Zakres inwestycji określa program funkcjonalno-użytkowy, zamieszczony w ogłoszonym przetargu pn. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce - w formule „zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 5. w ramach Projektu pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku” w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.zdp.poznan.pl. 3) Usługa nadzoru inwestorskiego obejmuje m.in.: - przekazanie placu budowy pod realizowaną inwestycję, - kontrolowanie zgodności realizacji robót z warunkami umowy i specyfikacją istotnych warunków zamówienia i pisemne zgłaszanie Zamawiającemu odstępstw od harmonogramu, - składanie okresowych sprawozdań z postępów w realizacji zadania, - współpracę z nadzorem autorskim w zakresie realizacji inwestycji, - koordynację i nadzór nad inwestycją i przekazaniem zadania inwestycyjnego Zamawiającemu, - weryfikację dokumentacji powykonawczej, - uczestnictwo w radach budowy, - w przypadku zejścia Wykonawcy robót z placu budowy przed ukończeniem zadania udział w inwentaryzacji robót wykonanych oraz ilości materiałów dostarczonych na budowę, - kontrola rozliczeń Wykonawcy robót w oparciu o zapisy umowy i harmonogram rzeczowo-finansowy, - przedkładanie na żądanie Zamawiającego cyklicznych danych dotyczących postępu robót, harmonogramu rzeczowo-finansowego a także wszelkich raportów i sprawozdań
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną