Pełnienie funkcji koordynatora do spraw ewaluacji procesu realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Program Centrum I” i „Program Centrum II”

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Poznań
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2020-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji koordynatora do spraw ewaluacji procesu realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Program Centrum I” i „Program Centrum II”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia 1) Realizacja przedmiotowej usługi ma na celu wczesną identyfikację oraz wyeliminowanie ryzyk występujących zazwyczaj w trakcie złożonych projektów infrastrukturalnych oraz prowadzonych robót budowlanych w obszarze intensywnej zabudowy śródmiejskiej, gdzie na ograniczonej powierzchni współwystępują kluczowe dla funkcjonowania miasta funkcje mieszkalne, kulturalne, gospodarcze i infrastrukturalne. 2) Praca koordynatora do spraw ewaluacji powinna być nastawiona na systematyczne zbieranie, przetwarzanie i prezentowanie wszechstronnych informacji o przebiegu procesu realizacji przedmiotowego projektu, w celu ulepszenia współpracy Zamawiającego z podmiotami realizującymi świadczenia w ramach projektu. Ewaluacja jako proces zbierania danych i ich interpretacja w celu podejmowania decyzji, powinna wspomagać wszystkie strony procesu inwestycyjnego w celu minimalizacji ryzyk oraz uciążliwości inwestycji dla mieszkańców Poznania. Oczekuje się, że wykonawca będzie systematycznie i precyzyjnie pozyskiwał dane o przebiegu procesu inwestycyjnego, analizował zebrane informacje, wspomagał konstruktywny dialog stron i interesariuszy oraz formułował rekomendacje do podejmowania decyzji, jakie powinny być podjęte przez Inwestora, jak i prezentował w możliwie najczytelniejszej formie wizualnej postęp prac i etapy inwestycji. We współpracy z Zamawiającym, wykonawca wypracuje metodykę działań umożliwiających terminową realizację celów strategicznych Projektów. Zadaniem Wykonawcy będzie koordynacja działań podmiotów realizujących na rzecz Zamawiającego usługi w ramach przygotowania i realizacji projektów pn. „Program Centrum I” oraz „Program Centrum II”, z uwzględnieniem jednostek miejskich oraz wydziałów Urzędu Miasta Poznania, pod względem bieżącej i terminowej wymiany informacji, postępu prac oraz spójności działań w kontekście celów strategicznych. 3) Wszystkie działania wykonawcy winny zapewnić osiągnięcie celu, jakim jest realizacja przez Zamawiającego w założonym terminie i budżecie zadań inwestycyjnych pn. "Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa” (~180 mln złotych) oraz projektu pn. „Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka” (130 mln złotych), zwanych dalej łącznie lub odpowiednio projektem lub zadaniem inwestycyjnym. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikiem. 2. Miejsce realizacji zamówienia Poznań – rejon ulic Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa, al. Marcinkowskiego, Gwarna, Kantaka, al. Niepodległości, Ratajczaka, Królowej Jadwigi, Matyi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79419000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną