Pełnienie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu – Pecna w miejscowości Pecna - w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-851 Poznań, ul. Zielona
 • Telefon/fax: tel. 618 593 430 , fax. 618 593 429
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
  ul. Zielona 8
  61-851 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 593 430, fax. 618 593 429
  REGON: 63128108000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zdp.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu – Pecna w miejscowości Pecna - w formule „zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu – Pecna w miejscowości Pecna - w formule „zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 6. w ramach Projektu pn. „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I”. Inwestycja jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 2. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 3. Zakres zamówienia: 1) Niniejsze zamówienie obejmuje nadzór inwestorski nad wykonaniem między innymi następujących podstawowych elementów drogi: a) budowa sieci kanalizacji deszczowej, b) budowa ścieżki pieszo-rowerowej, c) przebudowa chodnika, d) przebudowa nawierzchni drogi powiatowej, 2) Szczegółowy zakres robót zostanie określony w przygotowanej przez Wykonawcę robót dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (obecnie w opracowaniu). Zakres inwestycji określa program funkcjonalno-użytkowy, zamieszczony w ogłoszonym przetargu pn. Pełnienie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu – Pecna w miejscowości Pecna - w formule „zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 6. w ramach Projektu pn. „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I” w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.zdp.poznan.pl. 3) Usługa nadzoru inwestorskiego obejmuje m.in.: a) przekazanie placu budowy pod realizowaną inwestycję, b) kontrolowanie zgodności realizacji robót z warunkami umowy i specyfikacją istotnych warunków zamówienia i pisemne zgłaszanie Zamawiającemu odstępstw od harmonogramu, c) składanie okresowych sprawozdań z postępów w realizacji zadania, d) współpracę z nadzorem autorskim w zakresie realizacji inwestycji, e) koordynację i nadzór nad inwestycją i przekazaniem zadania inwestycyjnego Zamawiającemu, f) weryfikację dokumentacji powykonawczej, g) uczestnictwo w radach budowy, h) w przypadku zejścia Wykonawcy robót z placu budowy przed ukończeniem zadania udział w inwentaryzacji robót wykonanych oraz ilości materiałów dostarczonych na budowę, i) kontrola rozliczeń Wykonawcy robót w oparciu o zapisy umowy i harmonogram rzeczowo- finansowy, j) przedkładanie na żądanie Zamawiającego cyklicznych danych dotyczących postępu robót, harmonogramu rzeczowo-finansowego a także wszelkich raportów i sprawozdań
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną