Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem: "Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych Etap IV".

Szpital Wojewódzki w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-479 Poznań, ul. Juraszów
 • Telefon/fax: tel. 61 8212 359, 61 8212 267 , fax. 61 8212 359, 61 8233 451
 • Data zamieszczenia: 2019-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki w Poznaniu
  ul. Juraszów 42570
  60-479 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8212 359, 61 8212 267, fax. 61 8212 359, 61 8233 451
  REGON: 29220900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lutycka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem: "Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych Etap IV".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem "Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych ETAP IV", na zasadach określonych w niniejszym opisie oraz projekcie umowy - załącznik nr 4 do SIWZ. W ramach nadzoru autorskiego osoby sprawujące nadzór autorski zobowiązane są, na wezwanie Zamawiającego: 1. stwierdzić w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji z dokumentacją projektową; 2. uzgadniać możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego; 3. udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu Umowy, w tym wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej; 4. czuwać, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego PnB/ZRID; 5. na wezwanie Zamawiającego brać udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego; 6. doradzać w innych sprawach dotyczących przedmiotu Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną