Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego”

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-831 Poznań, Plac Wiosny Ludów
 • Telefon/fax: tel. 618842010 , fax. 618666004
 • Data zamieszczenia: 2019-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
  Plac Wiosny Ludów 2
  61-831 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618842010, fax. 618666004
  REGON: 30268953900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pim.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego” – w ramach etapu I (rozbudowy), obejmującego w szczególności: - dobudowę do istniejącego budynku szkoły: sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-technicznym, na 1 piętrze pomieszczeń administracyjnych, sal dydaktycznych oraz biblioteki z czytelnią, na 2 piętrze sal dydaktycznych, wraz z instalacjami wewnętrznymi. Ponadto w celu zapewnienia ewakuacji z budynku dobudowanego ma zostać wydzielona pożarowo istniejąca klata schodowa w osiach „0” i „5”. W zakresie etapu I zostaną wykonane wszystkie przyłącza i usunięcia kolizji z projektowanym budynkiem, w tym przebudowa węzła cieplnego i zmiana lokalizacji rozdzielni głównej wraz z układem pomiarowym do pomieszczenia wydzielonego pożarowo. Zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi został szczegółowo określony w dokumentacji projektowej – projekcie budowlanym i wykonawczym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ. Dokumentacja projektowa została przygotowana przez: DEMIURG Project S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-348) przy ul. Lubeckiego 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną