położenie kostki brukowej

Miasto Poznań Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Poznań Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-884 Poznań, Rybaki
 • Telefon/fax: tel. 061 878 1955, 061 878 1955 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
  Rybaki 18A
  61-884 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 878 1955, 061 878 1955, fax. -
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  położenie kostki brukowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Położenie kostki brukowej przed Domem Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni bitumicznej. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: - robót rozbiórkowych i przygotowawczych w zakresie nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z kostki brukowej, - robót w zakresie rozebrania istniejących murków z cegły wraz z wyprawieniem odciętego odcinka murku, - robót w zakresie wymiany studzienki ściekowej, - regulacji pionowej włazów kanałowych, - regulacji zaworów wodociągowych i gazowych wraz z wymianą skrzynki, - robót w zakresie podbudów, - robót nawierzchniowych, - robót w zakresie murków oporowych. Na opis przedmiotu zamówienia, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: - projekt techniczny - załącznik nr 1a do SIWZ - Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 1b do SIWZ - przedmiar robót - załącznik nr 1c do SIWZ - mapa do celów projektowych – załącznik nr 1d do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną