Przebudowa drogi powiatowej nr 2466P – ul. Sowiniecka w Mosinie

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-851 Poznań, ul. Zielona
 • Telefon/fax: tel. 618 593 430 , fax. 618 593 429
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
  ul. Zielona 8
  61-851 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 593 430, fax. 618 593 429
  REGON: 63128108000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zdp.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2466P – ul. Sowiniecka w Mosinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2466P – ul. Sowinieckiej w Mosinie”, na odcinku od ul. Niezłomnych do granicy miasta Mosiny. Projekt przebudowy ulicy Sowinieckiej nie obejmuje terenu przejazdu kolejowego. W/w zadanie inwestycyjne realizowane będzie jako „wspólne zamówienie publiczne” obejmujące: a) Zadanie inwestycyjne Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, w imieniu Powiatu Poznańskiego pn. „Przebudowa ulicy Sowinieckiej (droga powiatowa 2466P) w Mosinie, zwane dalej „inwestycja ZDP”, b) Zadanie inwestycyjne Aquanet Spółka Akcyjna pn. „3-03-13-018-0 Mosina – sieć wodociągowa w ulicy Sowinieckiej i Żeromskiego” zwane dalej „inwestycja Spółki”, c) Zadanie inwestycyjne Gminy Mosina pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sowinieckiej wraz z przyłączami” zwane dalej „inwestycja Gminy”. 2. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 3. Zakres robót objęty zamówieniem obejmuje: 1) Inwestycja ZDP a) budowę chodnika po południowej stronie ulicy, na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta, b) budowę zatok postojowych po południowej stronie ulicy, na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta, c) wymianę konstrukcji jezdni bitumicznej na całej długości ulicy, d) przebudowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy miasta – zgodnie z Koncepcją Odwodnienia Osiedla Za Barwą w Mosinie z odprowadzeniem wody deszczowej do istniejących kanałów w ul. Topolowej i Czereśniowej oraz do projektowanych kolektorów w ul. Marcinkowskiego i Wiosny Ludów. e) przebudowę sieci telekomunikacyjnej wynikającą z konieczności usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu, f) remont chodnika na odcinku od posesji nr 7 do posesji nr 49, g) wycinkę drzew i wykonanie nowych nasadzeń, h) wprowadzenie nowej organizacji ruchu. Inwestycja ZDP realizowana będzie na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez NAP-PROJEKT s.c. z siedzibą w Obornikach Wlkp., Objezierze 27/5 w zakresie zgodnym z decyzją – pozwoleniem na budowę nr 2084/18 z dnia 25.04.2018r., i decyzją nr 419/20 z dnia 22.01.2020r., oraz zgłoszeniem remontu chodników z dnia 22.06.2017r. 2) Inwestycja Spółki Wymiana sieci wodociągowej w m. Sowiniec i Mosina ul. Sowinieckiej, Żeromskiego, Iwaszkiewicza, Czereśniowej obejmuje: a) rozbiórkę sieci wodociągowej z rur azbestowo-cementowych o średnicy 110mm, b) budowę sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy 315mm i 180mm, c) przyłączenie do projektowanej sieci wodociągowej, d) wodociągu o średnicy 180mm z rur PE w ul. Iwaszkiewicza, e) wodociągu o średnicy 315mm z rur PV w ul. Czereśniowej, f) wymianę dwóch zasuw na istniejącej sieci wodociągowej w ul. Sowinieckiej o średnicy DN100mm i DN150mm, g) przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych w rur PE do projektowanej sieci, h) budowę przyłączy wodociągowych z rur PE100 SDR11 PN16 o średnicy 32mm i 40mm wraz z zestawem wodomierzowym i zaworem antyskażeniowym, i) przebudowę instalacji wewnętrznych w zakresie opisanym dokumentacją techniczną, j) przebudowę istniejących wpustów ulicznych na wpusty krawężnikowo-jezdniowe, k) budowę tymczasowej sieci wodociągowej z rur o średnicy 90mm. Inwestycja Spółki realizowana będzie na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez Studio DK Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Sielska 17D oraz uzyskanych decyzji pozwoleń na budowę nr 5291/16 z dnia 10.10.2016r. (obejmującej rozbiórkę sieci wodociągowej) oraz nr 5370/16 z dnia 12.10.2016r. (obejmującej budowę nowej sieci wodociągowej). WYTYCZNE 1. Za pozyskanie danych geodezyjnych, prawidłowe wytyczenie i realizację prac odpowiedzialny jest przyszły Wykonawca. 2. Przekazanie Terenu Budowy nastąpi zgodnie z zapisami wzoru umowy patrz paragraf 5 ust. 1 pkt. 1). 3. Wykonawca przed zamontowaniem materiałów przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia wniosek materiałowy zawierający dokumenty potwierdzające zgodność planowanych do zastosowania materiałów z Umową i SIWZ w tym atesty i aprobaty. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość aktualizacji wzorów dokumentów, wytycznych i procedur wymienionych w poniższych pkt. 5 – 12, 27. 5. Wykonawca będzie zobowiązany w ramach umowy przygotować „Tabelę importu OT” zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego formularzem do importu OT na podstawie „Instrukcji wypełniania tabeli importu OT” stanowiącej również załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Tabelę importu OT należy złożyć do akceptacji Zamawiającego wraz z Dokumentacją powykonawczą.- wzór wg załącznika do OPZ (zakres AQUANET) Procedury i Wytyczne folder o nazwie „Wytyczne do przygotowania tabeli importu OT”. 6. Wykonawca będzie zobowiązany w ramach umowy do przetworzenia cyfrowego papierowej dokumentacji powykonawczej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do OPZ (zakres AQUANET) Procedury i Wytyczne folder o nazwie „Wytyczne - wykonania archiwizacji”. 7. Wykonawca będzie zobowiązany w ramach realizacji umowy do przekazania Odbiorcom wody wniosków o zawarcie umowy, zebrania podpisów oraz przekazania podpisanych dokumentów do Spółki Aquanet. – szczegółowe wytyczne znajdują się w Procedurze zawierania umów stanowiącej załącznik do OPZ (zakres AQUANET) Procedury i Wytyczne folder o nazwie „Procedura zawierania umów”. 8. Wykonawca będzie zobowiązany w ramach umowy do wykonania cyfrowej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do OPZ (zakres AQUANET) Procedury i Wytyczne folder o nazwie „Wytyczne cyfrowej inwentaryzacji sieci”. 9. Wykonawca będzie zobowiązany w ramach umowy do wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do OPZ (zakres AQUANET) Procedury i Wytyczne folder o nazwie „Wytyczne przygotowania dokumentacji powykonawczej”. 10. Odbiór sieci i przyłączy wodociągowych będzie przeprowadzany w oparciu o „Procedurę odbiorów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w obszarze działania Aquanet SA”. – patrz załącznik do OPZ (zakres AQUANET) Procedury i Wytyczne folder o nazwie „Procedura odbiorów”. 11. Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany do wyznaczenia koordynatora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Wykonawcy oraz do podpisania oświadczenia wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik do OPZ (zakres AQUANET) Procedury i Wytyczne folder o nazwie „Oświadczenie o wyzn. koordynatora ds BHP”. 12. Wykonawca będzie musiał na bieżąco informować o utrudnieniach związanych z realizacją inwestycji. Informacje dotyczące utrudnień na nadchodzący tydzień mają być przekazywane w formie e-mail przez Wykonawcę, co piątek do godz. 12 do HS (adresaci: anna.skiba@aquanet.pl, maciej.szymanski@aquanet.pl; do wiadomości: monika.mazurczak-sadowska@aquanet.pl, jacek.bielicki@aquanet.pl, dorota.wisniewska@aquanet.pl zgodnie z obowiązującymi szablonami: wypełniona tabela + pismo przewodnie (wzory załączone do OPZ (zakres AQUANET) Procedury i Wytyczne folder o nazwie „Informowanie o utrudnieniach” ). 13. Sposób wykonania w tym zakończenia projektowanych przyłączy jest szczegółowo opisany w „Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-konstrukcyjna dla przyłączy” pkt 6. Dokumentacja stanowi część Opisu Przedmiotu Zamówienia w części (zakres AQUANET). 14. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia wszystkich prac odbywających się na placu budowy, jak również stosowania metod przy ich wykonywaniu z uwzględnieniem zasad bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i p.poż. oraz utrzymania należytego ładu i porządku na terenie budowy, wywozu śmieci i odpadów, do powstania których się przyczynił. 15. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną Robót wraz z inwentaryzacją geodezyjną w stanie odkrytym i powykonawczą. Na zlecenie i koszt Wykonawcy, uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację (w tym również dla sieci likwidowanych) do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupełnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać w formie analogowej i elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą w wersji elektronicznej należy dostarczyć Zamawiającemu na typowym nośniku informatycznym (płyta CD, DVD) w formacie pliku *.txt doc lub csv. Plik (pliki) musi zawierać numery węzłów wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadające im rzędne oraz pary współrzędnych. Zalecane jest przekazywanie w postaci numerycznej współrzędnych, nawet niewielkiej ilości pomierzonych punktów. Współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością co najmniej dwóch miejsc po przecinku. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu przed rozpoczęciem prób końcowych. Jeżeli w trakcie prób końcowych wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona właściwej korekty Dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom opisanym powyżej. W przypadku zidentyfikowania kolizji Wykonawca jest zobowiązany do wykonania szkicu geodezyjnego z niezbędnymi domiarami (na swój koszt w ramach obsługi geodezyjnej) i przekazania Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od daty zidentyfikowania kolizji. W sytuacji gdy Zamawiający zgłosi uwagi lub braki do przekazanego szkicu, Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia braków w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania informacji od Zamawiającego. 16. Roboty drogowe w granicach pasa drogowego ulicy Sowinieckiej w Mosinie na odcinku od ul. Żeromskiego do 1+349 km (oznaczenie w dokumentacji Zakres ZDP- Projekt zagospodarowania terenu) wykonywać należy zgodnie z dokumentacją Zarządu Dróg Powiatowych. Przyjęto, że zakres AQUANET, na przedmiotowym odcinku, w obszarze pasa drogowego (odniesienie węzeł W7-W13, W11-W27) nie obejmuje robót drogowych. 17. Roboty drogowe w granicach pasa drogowego ulicy Sowinieckiej w Mosinie na odcinku od ul. Dembowskiego do dz. nr 2852/1 wykonywać należy zgodnie z dokumentacją Zarządu Dróg Powiatowych. 18. Roboty drogowe w granicach pasa drogowego ulicy Sowinieckiej w Mosinie na odcinku od ul. Gałczyńskiego do ul. Żeromskiego wykonywać należy zgodnie z dokumentacją Zarządu Dróg Powiatowych. Przyjęto, że zakres AQUANET, na przedmiotowym odcinku, nie obejmuje robót drogowych. 19. Roboty drogowe w granicach pasa drogowego ulicy Sowinieckiej w Mosinie na odcinku od ul. Niezłomnych do przejazdu PKP oraz od przejazdu PKP do ul. Gałczyńskiego wykonywać należy zgodnie z dokumentacją Zarządu Dróg Powiatowych. Przyjęto, że zakres AQUANET, na przedmiotowym odcinku, nie obejmuje robót drogowych. 20. Pas drogowy ul. Żeromskiego odtworzyć zgodnie z dokumentacją projektową AQUANET. 21. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania próbnych przekopów w celu potwierdzenia lokalizacji istniejącego uzbrojenia. 22. UWAGA: W związku z występowaniem kolizji w ul. Sowiniekiej nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej (ZAKRES GMINY) z magistralą DN800 należy zachować szczególną ostrożność i postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji stanowiącej załącznik do Decyzji Pozwolenie na budowę nr 7396/18 – Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami str. 0000012. Minimalny czas w jakim Wykonawca poinformuje Aquanet to 14 dni i wynika z konieczności zaplanowania przez Aquanet działań związanych z magistralą DN800 i zapewnieniem dostaw wody dla Aglomeracji Poznańskiej. 23. Każdorazowo w przypadku stwierdzenia kolizji któregokolwiek z zakresów tj. zakres ZDP, GMINY, AQUANET z magistralą DN800 w ul. Sowinieckiej należy zgłosić ten fakt do Aquanet. 24. Wykonawca w ofercie jest zobowiązany uwzględnić fakt, że realizację zakresu GMINY tj. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami będzie można realizować w terminie do 15 kwietnia 2020 roku. Kolejnym możliwym terminem realizacji i zakończenia zakresu Gminy będzie okres od 15.09.2020 do 30.11.2020 z uwzględnieniem czasu wyłączenia magistrali podanym w uzgodnionym, przez Spółkę Aquanet, projekcie kanalizacji sanitarnej oraz zachowaniem 14 dniowego okresu informowania Spółki o zamiarze realizacji zakresu GMINY. 25. Po podpisaniu Umowy Wykonawca wytypuje listę osób stale przebywających na budowie (w godzinach realizacji Przedmiotu Umowy) i złoży pisemny wniosek do Aquanet o ich przeszkolenie przez Aquanet. Szkolenie dotyczyć będzie postępowania w przypadku powstania nagłego wycieku lub uszkodzenia magistrali DN800 w ul. Sowinieckiej. 26. O terminie prowadzenia prac budowlanych należy powiadomić właścicieli posesji co najmniej 14 dni przed zamierzonym wejściem na posesję. 27. Wejście na posesje prywatne możliwe po uprzednim podpisaniu z właścicielem terenu protokołu wejścia na teren prywatny. Fakt opuszczenia terenu prywatnego również musi zostać potwierdzone przez właściciela – patrz załącznik do OPZ (zakres AQUANET) Procedury i Wytyczne folder o nazwie „Protokół wejścia-zejścia teren prywatny”. 28. Termin, o którym mowa w pkt. 24 wynika z faktu, że Aquanet S.A. ma zaplanowane, priorytetowe dla Spółki, długoterminowe realizacje inwestycji, w tym modernizacje, które będą miały bezpośredni wpływ na ograniczenie możliwości wyłączeń magistrali DN800 zasilającej zbiorniki wody czystej „Pożegowo” w wodę a następnie zasilanie Aglomeracji Poznańskiej. 29. W uzupełnieniu pkt. 22. oraz zapisów uwzględnionych we wzorze umowy z Wykonawcą dotyczących terminu wykonania kanalizacji sanitarnej (ZAKRES GMINY), niniejszym AQUANET doprecyzował możliwość realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej, które są jednocześnie wytycznymi do uwzględnienia w harmonogramie Wykonawcy. 30. SPÓŁKA AQUANET w części dokumentacja techniczna załącza uzgodniony Projekt Organizacji Ruchu. UWAGA projekt został sporządzony przy założeniu, że ZAKRES AQUANET będzie realizowany samodzielnie. W obecnym układzie realizacyjnym (tj. inwestycja realizowana razem z ZDP i GMINĄ Mosina) projekt stanowi źródło informacji. Zawiera m.in. wytyczne realizacyjne dla zakresu Aquanet. 31. Uzgodnienie załączonego Projektu Organizacji Ruchu nie zostało przedłużone. Wynika to m.in. z trwających innych inwestycji drogowych GMINY w rejonie ulicy Sowinieckiej oraz z zaplanowanej realizacji ZAKRESU AQUANET razem z ZAKRESM ZDP i GMINY co należy uwzględnić w docelowym Projekcie Organizacji Ruchu. 3) Inwestycja Gminy Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sowinieckiej na odcinku od istniejącej studni zlokalizowanej w pobliżu skrzyżowania ul. Sowinieckiej z ul. Gałczyńskiego do granicy działek nr ewid. 2036/1 i 2012 obręb Mosina obejmuje: a) budowę kanału grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej z rur GRP Ø 200mm, b) budowę studni rewizyjnych Ø1000mm oraz Ø600mm, c) przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø160mm. Inwestycja Gminy realizowana będzie na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez Biuro Inżynieryjno – Projektowe AKPRO z siedzibą w Mosinie, ul. Marii Dąbrowskiej 4 oraz uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę nr 7396/18 z dnia 19.12.2017r. Przy wykonywaniu robót związanych z Inwestycją Gminy należy stosować wytyczne zamieszczone w folderze o nazwie „Wytyczne i procedury” do opisu przedmiotu zamówienia dla Inwestycji Gminy z zastrzeżeniem możliwości aktualizacji wzorów poniżej wymienionych dokumentów: 1) przygotowanie tabeli importu OT na podstawie „Instrukcji wypełniania tabeli importu OT”. Tabelę importu OT należy złożyć do akceptacji Zamawiającego wraz z Dokumentacją powykonawczą. Wzór wg załącznika nr 1 „Wytyczne do przygotowania tabeli importu OT”. 2) przetworzenia cyfrowego papierowej dokumentacji powykonawczej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 2 „Wytyczne - wykonania archiwizacji”. 3) wykonania cyfrowej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik 3 „Wytyczne cyfrowej inwentaryzacji sieci”. 4) wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 4 „Wytyczne przygotowania dokumentacji powykonawczej”. 5) odbiór sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej będzie przeprowadzany w oparciu o „Procedurę odbiorów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w obszarze działania Aquanet SA” zgodnie z załącznikiem nr 5 „Procedura odbiorów”. UWAGA: - Roboty drogowe w granicach pasa drogowego ulicy Sowinieckiej w Mosinie na odcinku objętym inwestycją Gminy należy wykonywać zgodnie z dokumentacją Zarządu Dróg Powiatowych. Przyjęto, że zakres Gminy Mosina na przedmiotowym odcinku, nie obejmuje robót drogowych. - Nawierzchnię jezdni w obrębie przejazdu kolejowego (dz. nr ewid. 2019/1, 2036/1 obręb Mosina) należy przywrócić do stanu istniejącego przyjmując konstrukcję nawierzchni zgodnie z dokumentacja Zarządu Dróg Powiatowych dla ul. Sowinieckiej oraz z załączonym przedmiarem robót. 4. Szczegółowy zakres robót oraz wymagania techniczne zostały określone w niniejszej SIWZ, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz w dokumentacji projektowej: 1) Inwestycja ZDP a) branży drogowej, b) kanalizacji deszczowej, c) branży telekomunikacyjnej. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych, d) remont chodników, e) stałej organizacji ruchu, f) wycinki drzew 2) Inwestycja Spółki a) branży wodociągowej. Budowa sieci wodociągowej w ul. Sowinieckiej i Żeromskiego , w tym m.in.: - PROJEKT BUDOWLANY - BUDOWA SIECI - PROJEKT BUDOWLANY - ROZBIÓRKA SIECI - DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA - CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNO-KONSTRUKCYJNA DLA SIECI - CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNO-KONSTRUKCYJNA DLA PRZYŁĄCZA - ORGANIZACJA WYKONANIA INWESTYCJI - PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3) Inwestycja Gminy a) kanalizacji sanitarnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną