Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Pobiedziska – Rybitwy na odcinku Latalice-granica powiatu poznańskiego. ETAP II od km 0+435 do km 1+200

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-851 Poznań, ul. Zielona
 • Telefon/fax: tel. 618 593 430 , fax. 618 593 429
 • Data zamieszczenia: 2019-08-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
  ul. Zielona 8
  61-851 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 593 430, fax. 618 593 429
  REGON: 63128108000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zdp.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Pobiedziska – Rybitwy na odcinku Latalice-granica powiatu poznańskiego. ETAP II od km 0+435 do km 1+200
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Pobiedziska – Rybitwy na odcinku Latalice-granica powiatu poznańskiego. ETAP II od km 0+435 do km 1+200. 2. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45233140-2 Roboty drogowe 3. Zakres robót objęty zamówieniem obejmuje m. in.: - ułożenie obrzeża betonowego 8x30 na krawędzi projektowanej jezdni, - poszerzenie jezdni do 5,5m, - wzmocnienie istniejącej nawierzchni, - umocnienie poboczy. 4. Szczegółowy zakres robót oraz wymagania techniczne zostały określone w niniejszej SIWZ, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz w dokumentacji projektowej, stanowiącym załącznik 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną