Przebudowa pomieszczeń magazynowych na siłownię w hali sportowej przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi
 • Telefon/fax: tel. 061 8355000, 8355063 , fax. 618 330 087
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
  ul. Królowej Jadwigi
  61-871 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8355000, 8355063, fax. 618 330 087
  REGON: 32785300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczeń magazynowych na siłownię w hali sportowej przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń magazynowych na siłownię w hali sportowej przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowy zakres określają: dokumentacja wykonawcza, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wg poniższego zestawienia: 1) 8/45 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) 8/42 Przedmiar robót – branża budowlana 3) 8/43 Przedmiar robót – branża sanitarna, 4) 8/44 Przedmiar robót – branża elektryczna, 5) 8/38 Dokumentacja projektowa: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych znajdujących się w przyziemiu budynku hali sportowej na siłownie, 3.Wymagania dotyczące robót: a) Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru, pod nadzorem technicznym, z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ppoż. dla tego rodzaju robót budowlanych. b) Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały, wyroby i elementy oraz wbudowywać urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na obszarze RP, posiadające stosowne aprobaty, certyfikaty i atesty. c) Użyte nazwy handlowe w dokumentacji technicznej i przedmiarach należy traktować jako formę określenia rodzaju i jakości oraz standardu zastosowanych materiałów. Wszystkie wskazania z nazwy wyrobów użyte w przedmiarze i projekcie czy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. d) Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia tj. projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem. e) W ramach obowiązków należy uwzględnić codzienne sprzątanie w miejscach prowadzonych prac. f) Zamawiający wymaga bezwzględnie zachowania drożności przejść na każdym etapie prowadzonych prac. g) Wykonawca musi oznakować teren prowadzenia prac budowlanych taśmami oraz tabliczkami ostrzegawczymi. h) Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone doświadczeniem w pracach o podobnym charakterze tj. wykonanie 1 roboty o podobnym charakterze za minimum 200.000 złotych brutto w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (referencje/poświadczenia z zaznaczonym zakresem robót). i) Zamawiający wymaga od Wykonawcy oraz podwykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, aby osoby wykonujące, w zakresie realizacji zmówienia, czynności wskazane projekcie i przedmiarach robót, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.). Osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę zobowiązani będą wykonać wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in. dostawców materiałów budowlanych, kierownika budowy. j) W związku z art.29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający jest uprawniony do żądania od wykonawców lub podwykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych oraz nakładania sankcji z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Wykaz dowodów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę oraz sankcji z tytułu nie spełnienia wspominanego wymogu zawarty jest w § 12 Wzoru umowy - Obowiązki wykonawcy. 4. Wymagania dotyczące wykonania i organizacji zadania a) Wykonawca zobowiązany jest do przestudiowania dokumentów umownych w celu zrozumienia zakresu robót, a także po to, by być świadomym warunków umownych i wynikających z nich następstw oraz do zapoznania się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy. b) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do ochrony udostępnionych przez drugą stronę danych osobowych w tym, choć nie wyłącznie, do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 730) lub innymi przepisami prawa polskiego, a także przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków wynikających z art. 28 wspomnianego rozporządzenia. c) Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dane osobowe wskazanych pracowników zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy. d) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do przekazania lub trwałego zniszczenia we własnym zakresie, po zakończeniu Umowy, ewentualnych dokumentów lub nośników zawierające dane osobowe osób realizujących umowę. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, jednakże podane przez zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi złożyć szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z wyszczególnieniem elementów (właściwości) innych równoważnych niż wymagane przez Zamawiającego. 6. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego lub potwierdzenia równoważności zaoferowanych parametrów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia opisu technicznego w odniesieniu do zapisów w SIWZ, który musi zawierać, co najmniej nazwę, typ, model/wersje i numer katalogowy oferowanego przez Wykonawcę przedmiot zamówienia. 7. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych dla określonych materiałów oraz zastosowanych i opisanych w dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych, jedynie na etapie składania ofert, z zaznaczeniem, że równoważność należy rozumieć jako przedmiot zamówienia o cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych odpowiadających lub zbliżonych do cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, które umożliwią uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. 8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 9. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, lecz nie powinien on przekraczać łącznie 60 miesięcy. Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w terminie określonym w umowie. Gwarancją wykonawcy objęte są roboty, urządzenia, instalacje przez okres udzielonej gwarancji. Gwarancje dostawców nie mogą zawierać warunków wstępnych, np.: uzależnienia od zobowiązania zamawiającego do płatnych przeglądów dokonywanych przez autoryzowany serwis i temu podobnych sformułowań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną