Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg miasta Poznania na mocy art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-623 Poznań, Wilczak
 • Telefon/fax: tel. 616 477 200 , fax. 618 201 709
 • Data zamieszczenia: 2020-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
  Wilczak 17
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616 477 200, fax. 618 201 709
  REGON: 16252400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdm.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg miasta Poznania na mocy art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przechowywaniu pojazdów usuniętych z dróg miasta Poznania na mocy art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.110). Poprzez przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Zamawiający rozumie: a) przyjęcie pojazdu na parking, b) parkowanie, c) wydanie pojazdu z parkingu osobie uprawnionej. Szacunkowa ilość pojazdów przeznaczonych do przechowywania na parkingu określona została w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98351100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną