Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie Systemu Projekcji Cyfrowej - Zestaw Projekcyjny – wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego z obsługi.

Estrada Poznańska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Estrada Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-767 Poznań, ul. Masztalarska
 • Telefon/fax: tel. 618 528 833 , fax. 618 528 833
 • Data zamieszczenia: 2020-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Estrada Poznańska
  ul. Masztalarska 8
  61-767 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 528 833, fax. 618 528 833
  REGON: 27973000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: estrada.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie Systemu Projekcji Cyfrowej - Zestaw Projekcyjny – wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego z obsługi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie Systemu Projekcji Cyfrowej - Zestaw Projekcyjny – wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego z obsługi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38652000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną