Przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe Symantec Endpoint Protection o 1 rok dla 300 komputerów lub równoważne

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-967 Poznań, Al. Marcinkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 618552521 , fax. 618 528 091
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
  Al. Marcinkowskiego 29
  60-967 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618552521, fax. 618 528 091
  REGON: 27580800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uap.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe Symantec Endpoint Protection o 1 rok dla 300 komputerów lub równoważne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie licencji użytkowanego w uczelni oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection 14.1 (lub do najnowszej wersji) na okres 1 roku na 300 stanowisk komputerowych lub równoważnego. W przypadku zaoferowania oprogramowania innego niż Symantec Endpoint Protection 14.1, Wykonawca w ramach realizacji zamówienia: 1) zainstaluje i skonfiguruje konsolę administracyjną, 2) odinstaluje oprogramowanie antywirusowe Symantec Endpoint Protection 14.1 na 300 komputerach Zamawiającego, w przypadku błędów deinstalacyjnych skutkujących uszkodzeniem systemu operacyjnego lub zainstalowanych aplikacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przywrócenia danej jednostki komputerowej do pierwotnej funkcjonalności, 3) zainstaluje oferowane oprogramowanie antywirusowe na 300 komputerach Zamawiającego, 4) przeszkoli min. 5 administratorów z obsługi konsoli administracyjnej, funkcjonalności i zarządzania oferowanym oprogramowaniem antywirusowym, 5) wyżej wymienione czynności muszą być wykonane w sposób nie zakłócający pracy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w godzinach oraz miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład ,porządek, przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną