Przegląd pomp na pompowniach

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • Województwo: brak
 • Adres: 61-003 Poznań, ul. Chlebowa
 • Telefon/fax: tel. +48(61)8567700 , fax. +48(61)8525731
 • Data zamieszczenia: 2019-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  ul. Chlebowa 4/8
  61-003 Poznań, woj. brak
  tel. +48(61)8567700, fax. +48(61)8525731
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://poznan.wody.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przegląd pomp na pompowniach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usług pn.: „Przegląd pomp na pompowniach” Obejmujący: I. Zakres przeglądu: 1. Wyjęcie pomp z szybów. 2. Oględziny zewnętrzne. 3. Ocena stanu technicznego. 4. Kontrola zawilgocenia silników. 5. Sprawdzanie stanu technicznego elementów mechanicznych. 6. Sprawdzenie stanu połączeń śrubowych. 7. Wymiana oleju. 8. Pomiar temperatury pracy silnika. 9. Kontrola stanu łożysk (drgania, hałas, temperatura). 10. Kontrola stanu uszczelnienia. 11. Kontrola osiąganych parametrów (Q i H). 12. Regulacja i smarowanie. 13. Pomiary poboru prądu. 14. Pomiary rezystancji izolacji kabli zasilających pompy oraz silników pomp 14. Przegląd szaf rozdzielczych zasilających pompy 15. Sporządzenie szczegółowego raportu z wykonanego przeglądu z wnioskami dotyczącymi wykonania czynności naprawczych i ich terminów. II. Zakres przeglądu instalacji elektrycznych w pompowni - Przegląd szaf rozdzielczych (oględziny stanu aparatów, odkurzanie wnętrza, dokręcanie zacisków śrubowych) - Pomiary rezystancji izolacji szaf rozdzielczych, kabli i przewodów - Pomiar ochrony przeciwporażeniowej w poszczególnych obwodach - Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych - Pomiary rezystancji uziemień w instalacji odgromowej - Sporządzenie protokołów pomiarowych III. Dane do przeglądu: - 4 pompy typu KSB AMACAN PA4 600-350/324 32 kW – Nielęgowo - 4 pompy typu KSB AMACAN PA4 600-350/166 18 kW - Kąty - 3 pompy typu KSB AMACAN PA4 600-350/166 18 kW - Drzeczkowo - 2 pompy typu KSB AMACAN PA4 600-350/166 18 kW – Wonieść - 2 pompy typu KSB AMACAN PA4 600-350/166 18 kW – Wojnowice - 2 pompy typu KSB AMACAN PA4 600-350/R255 22kW – Separowo - 2 pompy typu KSB AMACAN PA4 500-270 16kW – Zgierzynka - 2 pompy typu KSB AMACAN PA4 600-350 /166 18 kW - Zbęchy IV. Dokumentacja po realizacji prac: Raport z pracy pomp na pompowniach wraz z dokumentacją fotograficzną wykonany w 3 egz. Dla każdej pompowni osobno.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50511000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną