Przeprowadzenie Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu dokumentu Polityki Mobilności Transportowej Miasta Poznania.

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Poznań
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu dokumentu Polityki Mobilności Transportowej Miasta Poznania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych oraz wykonaniem opinii eksperckiej. Ocena Oddziaływania na środowisko ma być wykonana dla wszystkich etapów wymaganych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) wraz z etapem konsultacji społecznych dokumentów i rozstrzygnięć uwag do dokumentów. W ramach przedmiotu zamówienia należy zrealizować następujące działania: I. przeprowadzenie procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, opracowanie ostatecznej wersji Polityki Mobilności Transportowej Miasta Poznania (dalej Polityka) wraz z Prognozą Oceny Oddziaływania na Środowisko (dalej Prognoza), oraz przeprowadzania konsultacji społecznych dokumentów i rozstrzygnięć uwag do dokumentów. II. uzyskanie opinii (inżynierskiej) eksperta do opracowanego materiału Polityki wraz z Prognozą Oceny Oddziaływania na Środowisko. III. zapewnienie udziału Wykonawcy i Eksperta w spotkaniach (do 5 spotkań) np. z Radnymi Miejskimi celem przedstawienia wyników prac aż do momentu przyjęcia przez Radę Miasta Poznania przedmiotowego dokumentu - Uchwałą Rady Miasta maksymalnie w terminie do 30.06.2021. Szczegółowe wytyczne zostały zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający wymaga udzielenia na wykonany przedmiot umowy 24 miesięcy gwarancji Miejsce wykonania zamówienia: Miasto Poznań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90711400-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną