Remont budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Wiśniowej 13a w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-713 Poznań, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. +48618541300 , fax. +48618541204
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618541300, fax. +48618541204
  REGON: 00051433100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Wiśniowej 13a w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Centrum Powiadamiana Ratunkowego przy ul. Wiśniowej 13a w Poznaniu. 2. Szczegółowy zakres robót budowlanych i sposób ich realizacji został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Prace nie ujęte w przedmiarze, ale konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w zaoferowanej cenie zamówienia. 4. Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wzory wszystkich materiałów między innymi: farb oraz płytek podłogowych i naściennych. 5. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy wyniesie w niezbędnym zakresie wyposażenie z remontowanych pomieszczeń, zabezpieczy je folią ochronną i po zakończeniu prac wniesie ww. wyposażenie do dotychczasowych lokalizacji. 6. Prace wykonywane będą w obiekcie czynnym, w związku z czym Wykonawca powinien zapewnić bezpieczne dojścia do pomieszczeń biurowych. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania codziennej czystości i porządku po zakończeniu prac. 7. Zamawiający wymaga, aby wyremontowane pomieszczenia zostały oddane Zamawiającemu po uprzednim posprzątaniu, obejmującym między innymi obustronne mycie okien, ram, parapetów, drzwi. 8. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu umowy, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikami Biura Obsługi i Informatyki, tel. (61) 854 17 40. 9. Zamawiający wymaga zaoferowania gwarancji na wykonane prace oraz na użyte podczas realizacji prac materiały na okres min. 36 miesięcy, liczonej od dnia podpisania (bez uwag) końcowego protokołu odbioru robót. 10. Wszystkie użyte do realizacji zamówienia materiały muszą być pełnowartościowe oraz posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą. 11. We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów, należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań. 12. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać na etapie składania oferty, że oferowane przez niego materiały itp. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji prac zastosuje materiały wskazane w ofercie. 13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie wykonywanych prac i/lub w związku z tymi pracami. W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń z winy Wykonawcy, jest on zobowiązany do poinformowania Zamawiającego i naprawienia szkody na własny koszt i na własną odpowiedzialność. 14. Wymagany zakres robót Wykonawca winien zrealizować z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż. oraz zasadami sztuki budowlanej. 15. Na bieżąco, w trakcie realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wywieźć i zutylizować gruz, materiały z demontażu, śmieci i inne materiały pozostałe po przeprowadzonych robotach 16. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę pracowników wykonujących przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować listę pracowników na bieżąco, w przypadku jakichkolwiek zmian w zatrudnieniu. 17. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy i określa je, stosownie do art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy w rozdziale III ust. 17 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną