Remont drogi powiatowej nr 2025P Mściszewo - Starczanowo

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-851 Poznań, ul. Zielona
 • Telefon/fax: tel. 618 593 430 , fax. 618 593 429
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
  ul. Zielona 8
  61-851 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 593 430, fax. 618 593 429
  REGON: 63128108000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zdp.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 2025P Mściszewo - Starczanowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 2025P Pacholewo – Murowana Goślina na odcinku Starczanowo - Mściszewo, na długości 2.732 mb. 2. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 3. Zakres robót objęty zamówieniem obejmuje m. in.: Roboty należy wykonać na podstawie Projektu Wykonawczego pt. „Remont drogi powiatowej 2025P Pacholewo – Murowana Goślina, na odcinku Starczanowo - Mściszewo o długości ok. 2,8 km” opracowanym przez KOMPLEKS – PROJEKT Pracownia Projektowa mgr inż. Paweł Sołecki i wprowadzonymi zmianami przez Zamawiającego, na odcinku od km 0+000 do km 2+732 (kilometracja wg PW). Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie, w szczególności: 1) Poszerzenie jezdni jednostronne od km 0+032 do km 1+656: - warstwa odcinająca grub. 15cm z mieszanki związanej cementem C 1,5/2, - warstwa podbudowy grub. 20cm z mieszanki kruszywa niezwiązanego, -podbudowa grub. 6cm z betonu asfaltowego AC16P, 2) Frezowanie nawierzchni bitumicznej. 3) Ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W grubości min. 3cm (średnio 7,0 cm), 4) Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4cm, 5) Wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego niezwiązanego grubości 10cm, 6) Regulacja wysokościowa włazów studni w obudowie betonowej oraz z obłożeniem brukiem kamiennym, 7) Oznakowanie poziome cienkowarstwowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną