Remont drogi powiatowej nr 2408P Tuczno-Karłowice

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-851 Poznań, ul. Zielona
 • Telefon/fax: tel. 618 593 430 , fax. 618 593 429
 • Data zamieszczenia: 2019-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
  ul. Zielona 8
  61-851 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 593 430, fax. 618 593 429
  REGON: 63128108000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zdp.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 2408P Tuczno-Karłowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 2408P Tuczno - Jerzykowo na odcinku Tuczno - Karłowice, na długości 2.700 mb. 2. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 3. Zakres robót objęty zamówieniem obejmuje m. in.: Roboty należy wykonać na podstawie Projektu Wykonawczego pt „Remont drogi powiatowej 2408P na odcinku Karłowice – Tuczno” opracowanym przez Biuro Usług Projektowych „GLOB-PROJEKT” inż. Adam Sołecki i wprowadzonymi zmianami przez Zamawiającego, na odcinku od km 0+000 do km 2+700 (kilometracja wg PW). Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie, w szczególności: 1) Remont chodnika wraz z wymianą krawężnika na dług. 330m, 2) Budowa kratek ściekowych z przykanalikiem do rowu drogowego, 3) Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej, 4) Peron przystanku autobusowego, 5) Poszerzenie jezdni na odcinku dług. 550m, 6) Frezowanie jezdni grub. 6cm (wczep pod poszerzenie), 7) Ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W grubości min. 3cm (średnio 6,4 cm), 8) Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4cm, 9) Wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego grubości 10cm, 10) Odtworzenie zjazdów z kostki betonowej i kamiennej, 11) Oznakowanie poziome cienkowarstwowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną