Remont drogi powiatowej nr 2458P/2455P Dobieżyn - Piekary

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-851 Poznań, ul. Zielona
 • Telefon/fax: tel. 618 593 430 , fax. 618 593 429
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
  ul. Zielona 8
  61-851 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 593 430, fax. 618 593 429
  REGON: 63128108000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zdp.poznan.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 2458P/2455P Dobieżyn - Piekary
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty należy wykonać na podstawie Projektu Wykonawczego pt „Remont drogi powiatowej 2458P odcinek Dobieżyn – Piekary oraz 2455P w m. Piekary na długości 3,2 km” opracowanym przez Biuro Inżynieryjno – Techniczne KIER mgr inż. Mieczysław Łebedyński i wprowadzonymi zmianami przez Zamawiającego, na odcinku od km 0+000 do km 3+450 (kilometracja wg PW). Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie, w szczególności: 1) Wymiana i regulacja krawężnika i obrzeży betonowych oraz nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej 2) Poszerzenie jezdni na dwóch łukach poziomych DP nr 2458P 3) warstwa odcinająca grub. 15cm z mieszanki związanej cementem C 1,5/2, 4) warstwa podbudowy grub. 20cm z mieszanki kruszywa niezwiązanego, 5) warstwa wiążąca grub. 6cm z betonu asfaltowego, 6) Wyspa oddzielająca jezdnię od przystanku autobusowego z kostki betonowej, 7) Wykonanie studzienek ściekowych wraz z przykanalikami z rur PVC 160mm, 8) Ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W grubości min. 3cm (średnio 6,4cm), 9) Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4cm, 10) Wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego niezwiązanego grubości 10cm, 11) Regulacja wysokościowa wpustów ściekowych, 12) Oznakowanie pionowe – montaż znaków D-6. 13) Oznakowanie poziome cienkowarstwowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną