Remont drogi powiatowej nr 2469P Dymaczewo -Borkowice

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-851 Poznań, ul. Zielona
 • Telefon/fax: tel. 618 593 430 , fax. 618 593 429
 • Data zamieszczenia: 2019-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
  ul. Zielona 8
  61-851 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 593 430, fax. 618 593 429
  REGON: 63128108000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zdp.poznan.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 2469P Dymaczewo -Borkowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 2469P Dymaczewo – Drużyna na odcinku Dymaczewo - Borkowice, na długości 2.117 mb. 2. Zakres robót objęty zamówieniem obejmuje m. in.: Roboty należy wykonać na podstawie Projektu Wykonawczego pt „Remont drogi powiatowej 2469P Dymaczewo – Drużyna, odcinek Dymaczewo – Borkowice na odcinku ok. 2,2 km” opracowanym przez KOMPLEKS – PROJEKT Pracownia Projektowa mgr inż. Paweł Sołecki i wprowadzonymi zmianami przez Zamawiającego, na odcinku od km 0+000 do km 2+252 (kilometracja wg PW), z wyłączeniem odcinka o długości 131 mb od km 1+079 do km 1+210 z uwagi na wykonaną przebudowę w ramach budowy mostu na kanale Mosińskim. Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie, w szczególności: 1) Ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W grubości min. 3cm (średnio 6,0 cm), w tym ok. 15% powierzchni do wykonania w minimum dwóch warstwach, 2) Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4cm, 3) Wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego niezwiązanego grubości 10cm, 4) Oznakowanie poziome.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną