Remont drogi powiatowej nr 2487P Jerzykowo-Kowalskie

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-851 Poznań, ul. Zielona
 • Telefon/fax: tel. 618 593 430 , fax. 618 593 429
 • Data zamieszczenia: 2019-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
  ul. Zielona 8
  61-851 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 593 430, fax. 618 593 429
  REGON: 63128108000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zdp.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 2487P Jerzykowo-Kowalskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 2487P Tuczno - Jerzykowo na odcinku Jerzykowo - Kowalskie, na długości 2.093 mb. 2. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 3. Zakres robót objęty zamówieniem obejmuje m. in.: Roboty należy wykonać na podstawie Projektu Wykonawczego pt. „Remont drogi powiatowej 2487P Tuczno – Jerzykowo, odcinek Jerzykowo - Kowalskie” opracowanym przez Biuro Inżynieryjno – Techniczne „KIER” mgr inż. Mieczysław Łebedyński i wprowadzonymi zmianami przez Zamawiającego, na odcinku od km 0+000 do km 2+093 (kilometracja wg PW). Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie, w szczególności: 1) Ułożenie krawężnika i obrzeża betonowego wraz z ułożeniem chodnika z kostki betonowej z wykonaniem wydłużenia przepustu z rur PVC średnicy 315mm, 2) Frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej średniej grubości 3cm, 3) Ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W grubości min. 3cm (średnio 6,4 cm), 4) Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4cm, 5) Wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego niezwiązanego grubości 10cm, 6) Regulacja wysokościowa zjazdów z kostki betonowej, płyt betonowych i kamiennych, 7) Regulacja wysokościowa włazów studni, 8) Oznakowanie poziome cienkowarstwowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną