Remont kamiennej fontanny lwów na Dziedzińcu Różanym Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu – ETAP II

Centrum Kultury Zamek ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Kultury Zamek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: Poznań, ul. Św. Marcin
 • Telefon/fax: tel. 61 64 65 348 , fax. 61 64 65 308
 • Data zamieszczenia: 2019-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kultury Zamek
  ul. Św. Marcin 80/82 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 64 65 348, fax. 61 64 65 308
  REGON: 00027817800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckzamek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont kamiennej fontanny lwów na Dziedzińcu Różanym Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu – ETAP II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis określony został w załączniku nr 1 do specyfikacji - a) Projekt budowlany, b) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, c)Przedmiary robót / kosztorysy ślepe, d) Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 1789/2018 z 16.08.2018 r., e) Pozwolenie MKZ nr 726/2018 z 25.07.2018 r. 2. Zakres robót: a) prace konserwatorsko – restauratorskie Fontanny Lwów; b) prace w zakresie instalacji kanalizacyjnej; c) prace w zakresie instalacji elektrycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną