Remont nawierzchni chodnika w ul. Fortecznej w Poznaniu

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-623 Poznań, Wilczak
 • Telefon/fax: tel. 616 477 200 , fax. 618 201 709
 • Data zamieszczenia: 2019-08-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
  Wilczak 17
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616 477 200, fax. 618 201 709
  REGON: 16252400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdm.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni chodnika w ul. Fortecznej w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu nawierzchni chodnika w ul. Fortecznej w Poznaniu na odcinku od ul. Romana Maya do końca posesji nr 12a oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: - roboty rozbiórkowe; - roboty ziemne - 115,50 m3; - ułożenie krawężnika betonowego 20x30 cm na ławie betonowej - 40,00 m; - ułożenie obrzeża betonowego 8x30 cm na ławie betonowej - 610,00 m; - chodnik z płyt betonowych 50x50x7 cm na podbudowie betonowej - 700,00 m2; - regulacja wysokościowa urządzeń obcych - 9 szt; - odtworzenie zieleni - 610,00 m2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa szkic wykonawczy, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załączniki nr 2-4 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną