Remont pomieszczeń biurowych w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-501 Poznań, Dolna Wilda
 • Telefon/fax: tel. 61 8586100, , fax. 61 8522224
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  Dolna Wilda 80A
  61-501 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8586100, , fax. 61 8522224
  REGON: 00102297200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkopolskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń biurowych w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące remont pomieszczeń biurowych w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. UWAGA: Przedmiot zamówienia realizowany będzie na czynnych obiektach, w których funkcjonują urzędy skarbowe. Przedmiotowy zakres robót będzie etapowany (Zamawiający będzie systematycznie udostępniał pomieszczenia do remontu). Zamawiający przewiduje udostępnianie terenu robót poprzez przekazywanie w danym obiekcie kilku pomieszczeń jednocześnie w sposób zapewniający ciągłość jego funkcjonowania. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części: Część 1 Remont pomieszczeń biurowych (malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin i grzejników c.o.) w budynku Urzędu Skarbowego w Rawiczu przy ul. Staszica 4 . Część 2 Remont pomieszczeń biurowych (malowanie pomieszczeń i wymiana wykładzin) w budynku Urzędu Skarbowego w Gostyniu przy ul. Lipowa 2. Część 3 Remont pomieszczeń biurowych (malowanie pomieszczeń i wymiana stolarki drzwiowej – aluminiowej) w budynku Urzędu Skarbowego w Wolsztynie przy ul. Dworcowa 15. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. Wykonawca wskazuje w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) numer części, której oferta dotyczy. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w dokumentacji technicznej, zawierającej: Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiar robót do wykonania stanowiącej załączniki nr 1a-1e do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną