Remont pomieszczeń na III piętrze oraz malowanie sal konferencyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego
 • Telefon/fax: tel. 618 410 500 , fax. 618 480 556
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
  ul. Jackowskiego 18
  60-509 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 410 500, fax. 618 480 556
  REGON: 63127678800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń na III piętrze oraz malowanie sal konferencyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Remont pomieszczeń na III piętrze oraz malowanie sal konferencyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18. 2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca: 1) udzielił minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace budowlane, 2) zrealizował zamówienie zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), obowiązującymi normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45442100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną