Rewaloryzacja Parku Głuszyna w Poznaniu – III etap

Zarząd Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-194 Poznań, ul. Strzegomska
 • Telefon/fax: tel. 61 860 85 00 , fax. 61 860 85 12
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej
  ul. Strzegomska 3
  60-194 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 860 85 00, fax. 61 860 85 12
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zzmpoznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewaloryzacja Parku Głuszyna w Poznaniu – III etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rewaloryzacja Parku Głuszyna w Poznaniu – III etap zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówieni, określonym w załączniku nr 2 do specyfikacji. Zakres robót obejmuj wykonanie: Roboty drogowe- przygotowawcze, roboty przygotowawcze, sadzenie drzew, sadzenie krzewów, sadzenie bylin, sadzenie roślin cebulowych, prace wykończeniowe, Mała Architektura, Urządzenia zabawowe i fitnes, Budowa oświetlenia parkowego Uwaga I: wcześniej zostały ułożone rury z HDPE o średnicy 110mm w miejscach przecisków pod ścieżkami. Uwaga II: w ramach pozycji kosztorysowej 214 - tablica informacyjna 3szt. Należy zlecić opracowanie graficzne treści tablic informacyjnych na podstawie informacji z TOM I Projekt Wykonawczy Parku Strzeleckiego strony 39-43. Powyższe prace szczegółowo zostały opisane w nr 2 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112711-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną