Roboty budowlane – remont pomieszczeń znajdujących się na XIII piętrze w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w budynku znajdującym się w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 79 wraz z klimatyzacją

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-529 Poznań, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego
 • Telefon/fax: tel. 61 639 64 00 , fax. 61 639 64 47
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
  ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
  60-529 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 639 64 00, fax. 61 639 64 47
  REGON: 30097592700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://poznan.rdos.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane – remont pomieszczeń znajdujących się na XIII piętrze w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w budynku znajdującym się w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 79 wraz z klimatyzacją
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane – remont pomieszczeń znajdujących się na XIII piętrze w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w budynku znajdującym się w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 79 wraz z klimatyzacją 2.Roboty muszą być wykonane zgodne z : a)projektem wykonawczym - załącznik nr 1 do SIWZ, b)specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – załącznik nr 2 do SIWZ, c)przedmiarem robót – załącznik nr 3 do SIWZ. 3.Znak sprawy nadany przez Zamawiającego: WOP.261.108.2019.DU.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-9 roboty instalacyjne elektryczne, 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 4.Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane, wskazane w dokumentach, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ oraz dokumentach załączonych do niej uważa się za wiążące. Wchodzące w skład dokumentacji projektowej dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się. W przypadku powstania niedających się pogodzić niezgodności o charakterze technicznym, podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu jest zawsze projekt wykonawczy. Przedmiar robót należy traktować pomocniczo i nie stanowi on podstawy do określenia ceny oferty. Ryzyko prawidłowości ustalenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Kalkulację ceny ryczałtowej należy przygotować w oparciu o dokumentację projektową wykonawczą i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 5.Prowadzone prace remontowe nie mogą zakłócić normalnego funkcjonowania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu i wszystkich instytucji znajdujących się w budynku przy ulicy Dąbrowskiego 79 w Poznaniu. W związku z powyższym wszelkie prace hałaśliwe, uciążliwe oraz utrudniające jego funkcjonowanie winny być wykonywane po godzinach urzędowania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, tj. po godzinie 16.30. 6.Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty oraz użyte materiały i osprzęt. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Zaoferowany okres gwarancji należy wskazać w formularzu ofertowym. Warunki gwarancji opisane są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 7.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie zaproponowanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Tam, gdzie na rysunkach w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót, projekcie wykonawczym lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) osprzętu, urządzeń, materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie osprzętu, urządzeń, materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych niegorszych od założonych w ww. dokumentach i zostaną zaakceptowane przez nadzór autorski i Zamawiającego. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. Z uwagi na fakt dopuszczenia możliwości różnych propozycji zamiennych wymaga się od Wykonawcy weryfikacji i traktowania wszystkich rozwiązań jako powiązanych ze sobą i tworzących docelowy obiekt budowlany. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania dokumentów i obliczeń potwierdzających, że dobrany osprzęt, urządzenia, rozwiązania, materiały, połączenia różnych technologii i robót różnych branż spełnią wymagania podstawowe, takie jak: a)bezpieczeństwo konstrukcji, b)bezpieczeństwo pożarowe, c)bezpieczeństwo użytkowania, d)odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska, e)ochrony przed hałasem i drganiami, f)oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną