Roboty budowlane w SPP w Poznaniu w ul. Iłłakowiczówny

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-623 Poznań, Wilczak
 • Telefon/fax: tel. 616 477 200 , fax. 618 201 709
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
  Wilczak 17
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616 477 200, fax. 618 201 709
  REGON: 16252400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdm.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w SPP w Poznaniu w ul. Iłłakowiczówny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w strefie płatnego parkowania w Poznaniu w ul. Iłłakowiczówny na odcinku od ul. Wyspiańskiego do końca posesji nr 3 ; strona wschodnia oraz usług związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi. Wykonanie robót budowlanych określono za pomocą dokumentacji projektowej Zamawiającego (szkicu wykonawczego, przedmiaru robót, przedmiaru robót–oferta) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH - roboty rozbiórkowe - roboty ziemne - 104,58 m3 - ułożenie krawężnika betonowego 20x30 cm na ławie betonowej - 336,00 m - ułożenie obrzeża betonowego 8x30 cm na ławie betonowej - 156,00 m - wjazdy z kostki betonowej brukowej typu cegła w kolorze szarym gr.8 cm na podbudowie betonowej - 153,00 m2 - chodnik z płyt betonowych50x50x7 cm na podbudowie betonowej - 687,00 m2 - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa ścieralna) gr. 5 cm - 168,00 m2 - regulacja wysokościowa urządzeń obcych - 24 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną