Roboty realizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj dla zadania: Remont budynków nr 24 i 39 w kompleksie 2783 przy ulicy Bukowskiej 34 w Poznaniu

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-811 Poznań, Bukowska
 • Telefon/fax: tel. 261 57 48 02 , fax. 261 57 72 04
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Bukowska 34
  60-811 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 261 57 48 02, fax. 261 57 72 04
  REGON: 30206765400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.14wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty realizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj dla zadania: Remont budynków nr 24 i 39 w kompleksie 2783 przy ulicy Bukowskiej 34 w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są prace do wykonania w systemie „zaprojektuj i wykonaj” w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonania na jej podstawie robót budowlanych polegających na remoncie budynków nr 24 i 39 przy ulicy Bukowskiej nr 34 w Poznaniu. 2. Zakres prac: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie robót polegających na remoncie pomieszczeń budynku nr 24 – hala sportowa oraz pomieszczeń usytuowanych na piętrze budynku nr 39 – basen kryty w kompleksie nr 2783. Całość prac ma zostać zrealizowana w są w systemie „zaprojektuj i wykonaj”. Opracowanie ma na celu określenie wytycznych dla Projektanta oraz Wykonawcy, w jaki sposób należy zaprojektować oraz wykonać roboty budowlane. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wizję lokalną obiektów oraz wykonać prace inwentaryzacyjne. Następnie sporządzić koncepcję projektową, którą należy przedłożyć Zamawiającemu i uzyskać jej akceptację. Kolejny etap to opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja powinna się składać z: a) Projektu budowlano-wykonawczego na planowany zakres robót remontowych b) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót c) Kosztorysu ślepego w wersji szczegółowej d) Założeń do Planu BIOZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: PFU (załącznik nr 2 do SIWZ), wzór umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71242000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną