Rozbudowa / modernizacja budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – ETAP II - 2019

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-248 Poznań, Bobrzańska
 • Telefon/fax: tel. 61 22 20 300, , fax. 61 22 20 315
 • Data zamieszczenia: 2019-10-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
  Bobrzańska 6 A
  61-248 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 22 20 300, , fax. 61 22 20 315
  REGON: 63129637000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kmpsp.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa / modernizacja budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – ETAP II - 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – ETAP II 2019. Zakres zamówienia określony został w załączniku nr 1 - katalog do SIWZ (m. in. przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, rzuty pomieszczeń) oraz załącznik nr 9 i załącznik nr 7 (opis pierwszego wyposażenia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną