Rozbudowa funkcjonującego w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ systemu PZGiK o nowe elektroniczne usługi publiczne i wdrożenie Portalu Branżowego wraz ze szkoleniami i dostawą licencj

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-655 Poznań, ul. Gronowa
 • Telefon/fax: tel. 618 271 861 , fax. 618 271 882
 • Data zamieszczenia: 2020-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  ul. Gronowa 20
  61-655 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 271 861, fax. 618 271 882
  REGON: 63000393000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.geopoz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa funkcjonującego w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ systemu PZGiK o nowe elektroniczne usługi publiczne i wdrożenie Portalu Branżowego wraz ze szkoleniami i dostawą licencj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa funkcjonującego w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ systemu PZGiK o nowe elektroniczne usługi publiczne i wdrożenie Portalu Branżowego wraz ze szkoleniami i dostawą licencji. Portal Branżowy zawiera dwie nowe (nie formularzowe) elektroniczne usługi publiczne wspierające czynności związane z prowadzeniem bazy danych GESUT, o których mowa w art. 28e ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Są to odpowiednio usługa opiniowania bazy GESUT (5 poziom dojrzałości) oraz usługa zgłaszania niezgodności w treści bazy GESUT (5 poziom dojrzałości). Uruchomienie e-usług będzie poprzedzone przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Projektu umowy – Warunki techniczne OPZ), zwane dalej także OPZ. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie umowy (Zał. 1 do SIWZ) Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto: 544566,00 zł. Minimalny okres gwarancji za przedmiot zamówienia - 12 miesięcy (podlega ocenie w kryteriach oceny ofert). W ramach gwarancji Zamawiający przewiduje wykonywanie czynności wynikających z usuwanie pojawiających się błędów, w trakcie realizacji opiniowania i zgłaszania niezgodności. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Prawo zamówień Publicznych, 2) wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.), c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3) Waloryzacja wynagrodzenia będzie się odbywać wg następujących zasad: a) podatek VAT będzie doliczony do wartości netto usługi wg aktualnie obowiązujących stawek, b) zmiana wynagrodzenia będzie się odbywać na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, przy czym obowiązek wykazania zmiany kosztów wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy, a Zamawiający ma prawo żądać szczegółowej kalkulacji obrazującej wpływ zmiany prawa na zmianę kosztów oraz w razie takiej potrzeby dowodów potwierdzających założenia, na których ta kalkulacja się opiera. c) zmiany wynagrodzenia za wykonanie umowy będą adekwatne do wzrostu kosztów wynikających ze zmian ustawowych, a waloryzacja będzie dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia powstających w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian przepisów. d) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wymaga formy aneksu. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące VAT do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie Wykonawcy. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi fakturę stosując obowiązującą stawkę podatku VAT w dniu powstania obowiązku podatkowego stosownie obniżając wynagrodzenie brutto. e) jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie miasta Poznania aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez Radę Miasta Poznania. 4) Z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić każda ze Stron. 5) We wniosku o dokonanie zmian, Strona winna uzasadnić konieczność takich zmian. 6) W przypadku niewystarczającego uzasadnienia, Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na dokonanie zmian Umowy. 7) Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Szczegółowe informacje zawarto w projekcie umowy – Zał. 1 do SIWZ (www.geopoz.pl). Rękojmia za wady przedmiotu umowy: 2 lata. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT. Wykonawca wystawi odrębne faktury odpowiednio za przedmiot Umowy określony w § 4 ust. 1 projektu umowy przelewem, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur. Kody i nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 72262000-9 – usługi rozbudowy oprogramowania 72263000-6 – usługi wdrażania oprogramowania 72265000-0 – usługi konfiguracji oprogramowania 80510000-1 – usługi szkoleniowe V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, zamiennych. Nie przewiduje się udzielania zamówień w trybie przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp. VI. Termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2021 (podlega ocenie w kryteriach oceny ofert)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72262000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną