Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji zaprojektowanie i wykonanie przebudowy toru żużlowego na Stadionie Golęcin przy ul.Warmińskiej 1 w Poznaniu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-553 Poznań, Jana Spychalskiego
 • Telefon/fax: tel. 618 357 901, , fax. 618 334 651
 • Data zamieszczenia: 2019-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
  Jana Spychalskiego 34
  61-553 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 357 901, , fax. 618 334 651
  REGON: -0000000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji zaprojektowanie i wykonanie przebudowy toru żużlowego na Stadionie Golęcin przy ul.Warmińskiej 1 w Poznaniu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zadania inwestycyjnego, którego realizacja jest objęta przedmiotowym zamówieniem, został szczegółowo określony w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ww. dokumentem, obowiązującymi normami i przepisami prawa. 2. Nadzór inwestorski dla inwestycji, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: Nadzór inwestorski dla ww. inwestycji obejmuje w szczególności: a) sprawowanie kontroli nad prawidłowością wykonywania robót budowlanych, w tym zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót udostępnionych przez Zamawiającego, a także obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej; b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych; c) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu i zanikowi; d) uzgadnianie z Zamawiającym ewentualnych zmian lub odstępstw od dokumentów wymienionych w lit. a) w trakcie realizacji inwestycji; e) współpraca z autorem dokumentów wymienionych w lit. a); f) uczestniczenie w procedurze odbiorów robót objętych nadzorem, w tym potwierdzanie stanu zaawansowania robót zgłaszanych przez ich wykonawcę do odbiorów częściowych; g) przygotowywanie protokołów odbioru robót objętych nadzorem w uzgodnieniu z Zamawiającym w ciągu 5 dni od dnia dokonania zgłoszenia wykonania tych robót przez ich wykonawcę, przesłanie ich Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres e-mail oraz udział w tych odbiorach, potwierdzony pisemnie, celem potwierdzenia faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; h) kontrolowanie terminowości wykonania robót w celu dotrzymania terminów umownych, w tym informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywania robót objętych nadzorem; i) kontrolowanie i nadzór spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i ochroną środowiska; j) bieżąca oraz interwencyjna – na żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby – obecność na placu budowy; k) wykonywanie na bieżąco, tj. z częstotliwością umożliwiającą odtworzenie całokształtu prowadzonych robót, dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej oraz przekazanie jej Zamawiającemu, w szczególności w zakresie robót ulegających zakryciu i zanikających; l) sprawowanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i usterek; m) kontrolowanie poprawności sporządzenia przez wykonawcę robót geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w pełnym, obowiązującym zakresie; n) wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej i zgodnej z prawem realizacji inwestycji, w tym wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących wykonywanych prac polegających m. in. na usunięciu nieprawidłowości lub zagrożeń, o) zgłaszanie stanu zaawansowania robót w formie sprawozdania Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres e-mail raz w tygodniu (piątek).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną