Sprzedaż, dostawa, montaż foteli obrotowych oraz krzeseł.

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Poznań
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2019-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż, dostawa, montaż foteli obrotowych oraz krzeseł.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I: Sprzedaż, dostawa i montaż foteli obrotowych w asortymencie określonym w „Formularzu cenowym dla części I”, stanowiącym Załącznik nr 1a do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Część II: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa i montaż krzeseł w asortymencie określonym w „Formularzu cenowym dla części II”, stanowiącym Załącznik nr 1b do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający w odniesieniu do wskazanych parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne, zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji przetargowej. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych. W przypadku braku minimalnych parametrów, które by równoważność potwierdzały – dopuszcza się produkty o właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Wykonawca, który powoływać się będzie na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego dostarczając dokumenty (np. karty techniczne, wydruki ze strony internetowej i inne) potwierdzające, że produkty równoważne spełniają wszystkie minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39111100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną