sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych (długopisy, kredki, ołówki, zakreślacze i wskaźniki laserowe) do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego
 • Telefon/fax: tel. 61 8294440 , fax. 61 8294012
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8294440, fax. 61 8294012
  REGON: 12933300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych (długopisy, kredki, ołówki, zakreślacze i wskaźniki laserowe) do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy oraz Załączniku A do SIWZ. Załącznik A do SIWZ - poglądowe wizualizacje materiałów promocyjnych z logotypem, jakich oczekuje zamawiający. Wykonawca w formularzu cenowym zamówienia w kolumnie nr 3: „Nazwa i typ proponowanego asortymentu” wskaże pełną nazwę i symbol produktu jaki wycenia i jaki zostanie dostarczony oraz Wykonawca zgodnie z rozdz. 6 pkt 6.6 SIWZ załączy próbki artykułów promocyjnych tj. po jednej sztuce każdego artykułu opisanego w załączniku nr 2 - z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca dołącza próbki bez logotypów (wzór nadruku dowolny, z zachowaną techniką nadruku opisaną w SIWZ dla poszczególnych wzorów w porównywalnej wielkości w dowolnym kolorze). Próbki ww. artykułów promocyjnych będą dostarczone w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną logo i logotypy UAM w wersji wektorowych plików graficznych. W terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania wektorowych plików graficznych Wykonawca wykona wizualizację każdego z produktów zgodnie z wytycznymi SIWZ i przekaże ją drogą elektroniczną Zamawiającemu. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektów oznakowań Wykonawca wykona i dostarczy w terminie do 5 dni roboczych do Działu Promocji i Marketingu po 1 egzemplarzu próbnym każdego z artykułów w celu akceptacji do produkcji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną