Sukcesywna dostawa leków do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-834 Poznań, ul. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 61 848 10 11 , fax. 61 848 49 90/91
 • Data zamieszczenia: 2020-01-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
  ul. Mickiewicza 2
  60-834 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 848 10 11, fax. 61 848 49 90/91
  REGON: 31332500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.raszeja.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Miejski

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa leków do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu. 2. Zmian objętości, innej ilości leków, wielkości opakowania nie dopuszcza się w tych pozycjach poszczególnych części/pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 3. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę preparatu o innej ilości dawek niż opisał to Zamawiający dopuszcza się przeliczenia ilości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, chyba że w konkretnej pozycji Zamawiający zastrzegł, że nie wyraża zgody na zmianę wielkości opakowania. 4. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych. 5. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 91 ust. 2a Pzp określa standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, zgodnie z którymi oferowane produkty lecznicze podlegają zasadom określonym w wymaganiach i normach dotyczących w szczególności: a) Dobrej Praktyki Wytwarzania (DPW/GMP – Good Manufacture Practice) produktów leczniczych i substancji czynnych wykorzystywanych w produktach leczniczych, które zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. 2019, poz. 728); b) Jakości oraz metod badań produktów leczniczych, ich opakowań oraz surowców farmaceutycznych określonych w Farmakopea Polska lub odpowiedniej farmakopei uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Farmakopea Europejska); c) ISO 15378 – normy odnoszącej się do materiałów, z których wykonane są opakowania bezpośrednie produktów leczniczych. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. 7. Zamówienie zostało podzielone na 13 części/pakietów. Każda część/pakiet stanowi odrębny przedmiot zamówienia. 8. Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, itp. – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy równoważne, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia lub oprogramowanie, systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami programami. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów nie mają na celu naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych. Użyte w dokumentacji nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, który powinien posiadać cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w dokumentacji technicznej. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych w Załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych urządzeń, oprogramowania lub systemów. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ od minimalnych wymagań jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych. 9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych w tych pozycjach poszczególnych części/pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33690000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną